Člověk v tísni  Sociální integrace  Karlovy Vary  Programy

Všechny programy

Aktuální programy

Podpora vzdělávání v rodinách

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Sokolov, ČR

Kdy:

od r. 2009

Rodinám je od roku 2009 aktuálně nabízen programnazvaný Podpora vzdělávání. Dobrovolníci většinou z řad studentů středních a vysokých škol docházejí pravidelně jednou týdně do rodin, kde pomáhají zpravidla dvě hodiny dětem s domácími úkoly a s přípravou do školy. Tímto způsobem mohou být překonány vznikající bariéry neumožňující správné vzdělávání dětí. Jedná se především o nevyhovující zázemí k mimoškolní přípravě, nedostatek podnětů k samostatnému vzdělávání dětí, nízké vzdělání rodičů atd. Rodiče dětí by se do této výpomoci svým dětem měli sami více zapojit, aby jim v budoucnu mohli sami pomoci a mohli dohlížet na jejich vzdělávání. Tento program si klade za cíl zlepšit školní prospěch doučovaných dětí a zabránit předčasnému ukončení školní docházky.

Kariérní poradenství

Typ: zaměstnání; vzdělání;

Lokalita:

Sokolov, ČR

Kdy:

od roku 2006

V rámci programu Kariérní poradenství nabízíme pro klienty - žáky středních škol retrostipendijní program za podpory nadace Unicredit Foundation a společnosti Patria Finance. Tato stipendia jsou určena rodinám, které mají objektivně snížený potenciál poskytnout svým dětem dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání. Mohou je získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Dalšími kritérii jsou docházka do školy, známka z chování a minimální požadovaný prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti 1. ročníku SŠ nebo SOU, ale také žáci v posledním ročníku ZŠ.

Předškolní kluby

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Sokolov, ČR

Kdy:

od roku 2010

Od roku 2010 se také více zaměřujeme na předškolní vzdělávání, kdy jsme v Sokolově otevřeli Předškolní klub Kereka. Zde reagujeme na to, že většina dětí předškolního věku, které vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení, nedochází do běžných mateřských škol. Vedle četných sociálních a kulturních bariér jim v tom brání i nedostatek finančních prostředků. Předškolní klub tak tvoří alternativu k institucionalizovaným mateřským školám. Děti zde mají možnost získat soubor znalostí a kompetencí, které odpovídají předškolnímu věku a také je motivují k osobnímu úspěchu a podporují jejich budoucí přirozené začlenění mezi vrstevníky z řad většinové společnosti.

Čtěte více

Terénní sociální práce

Typ: sociální práce; bydlení; zaměstnání; dluhové poradenství;

Lokalita:

Sokolov, ČR

Kdy:

od roku 2001

Terénní programy byly první službou poskytovanou od roku 2001 v rámci karlovarské pobočky, která je zaměřena na jednotlivce. Předpokladem je větší fluktuace klientů, se kterými jsou řešeny převážně aktuální (akutní) problémy, zejména dluhy, bydlení nebo možnosti zaměstnání.

Posláním terénní sociální práce je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky si pomoci sami. Směřuje k tomu, aby dokázali obtížnou životní situaci identifikovat, nalezli její řešení, dokázali ji řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech. Činnosti a kroky směřující k řešení klientova problému, jsou vykonávány s jeho vědomím, klient se podílí na řešení své situace v maximální možné míře. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přirozeném prostředí klienta, zejména v jeho domácnosti.

CO je cílem služby:

➢ Poskytnout klientovi informace o možnostech řešení tíživé (sociální) situace.

➢ Pomoci klientovi při řešení jeho tíživé (sociální) situace. ➢ Aktivně zapojit klienta do řešení jeho tíživé (sociální) situace.

➢ Naučit klienta podobnou situaci zvládnout v budoucnu samostatně.

➢ Zprostředkovat klientovi další odbornou pomoc.

Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování sociální situace klienta. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Čtěte více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Typ: sociální práce; bydlení; zaměstnání; dluhové poradenství;

Lokalita:

Sokolov, ČR

Kdy:

od roku 2009

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytuje pobočka Sokolov od roku 2009, kdy ji začala ve městě Sokolov.  Podle poptávky zájemců o službu se postupem času rozšířila i do ostatních měst a obcí v Karlovarském kraji. Aktuálně službu nabízíme v obcích, kde jsou kontaktní místa pobočky, tj. Karlovy Vary, Žlutice, Sokolov, Kraslice, Chodov a Ostrov. A dále v dostupných obcích Karlovarského kraje.

Cílem této činnosti je poskytnout komplexní sociální službu, která umí pokrýt potřeby celé rodiny. Zaměřuje se na rodinu jako celek, přičemž je veliká pozornost věnována dětem, aby nebyl ohrožen jejich vývoj. Společně s rodinou řeší pracovníci zejména výchovu a péči o děti, jejich vzdělávání a volný čas nebo hospodaření v rodině. Předpokladem je dlouhodobější a komplexnější spolupráce. Ve většině případů se řešení neobejde bez spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dítěte. Samozřejmou součástí služby je spolupráce i s dalšími organizacemi a institucemi, např. dětskými domovy, školami, středisky výchovné péče atp.

Hlavním cílem sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí .

Čtěte více

Odborné sociální poradenství

Typ: sociální práce;

Lokalita:

Sokolov, ČR

Kdy:

od roku 2012

V Karlových Varech začala karlovarská pobočka organizace Člověk v tísni, o.p.s., poskytovat službu Odborné sociální poradenstvíod července 2012.  Od 1. listopadu 2012 je odborné sociální poradenství registrovanou sociální službou. 

Služba je poskytována osobám, které nemají prostředky a dovednosti si samy pomoci. Činnosti a kroky směřující k řešení klientova problému jsou vykonávány s jeho vědomím, klient se podílí na řešení své situace v maxi mální možné míře. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji ambulantně v konzultační místnosti.

CO je cílem služby:

➢     poskytnout informace o možnostech řešení tíživé (sociální) situace

➢     poskytnout (zprostředkovat) bezplatné právní poradenství

➢     pomoci klientovi při řešení jeho tíživé (sociální) situace

➢     aktivně zapojit klienta do řešení jeho tíživé (sociální) situace

➢     naučit klienta základní orientaci v podobné situaci, která může nastat v budoucnosti

➢     zprostředkovat klientovi další odbornou pomoc

 

Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování sociální situace klienta. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Čtěte více

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Typ: vzdělání;

Lokalita:

Sokolov, ČR

Kdy:

od r. 2014

Nízkoprahový klub AKTIV je sociální službou NZDM, která je zacílena na děti a mládež ze společensky, kulturně a sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 15- 26 let z Kraslic, Rotavy a Oloví.  Zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů (kriminalita, drogy, prostituce atd.) v těchto lokalitách je pro ně každodenním ohrožením.
Jedná se o mládež a mladé dospělé z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Jejich životní styl, neakceptovaný většinovou společností, vytváří další bariéry. Podpora ve vzdělávání, zvyšování kompetencí v rámci individuální a skupinové práce zvyšuje jejich šance na uplatnění se na trhu práce a přispívá k pozitivním změnám v jejich životě. Primární cílovou skupinou jsou mladí lidé docházející do škol či po ukončení studia.

Čtěte více

Pomoc obětem trestných činů

Typ: sociální práce;

Lokalita:

Sokolov, ČR

Kdy:

od roku 2014

Člověk v tísni, o.p.s., se v Karlových Varech věnuje podpoře obětem trestných činů. V roce 2014 naše odborné sociální poradenství získalo akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky a rozšiřuje svoji nabídku o poskytování právních informací. Služba je poskytována právníkem a je zdarma.

Čtěte víceSdílejte nás:
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz