Člověk v tísni  Migrace  Realizované projekty

Realizované projekty

Od roku 2000 realizoval tým Programu migrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s. projekty jak vlastní, tak velké projekty ve spolupráci s českými a zahraničními partnery.

Ke konci roku 2016 jsme se také ukončili projekt  Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců, který financovalo Ministerstvo vnitra ČR. Cílem projektu bylo zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí a přitáhnout pozornost k ekonomické stránce migrace. Během projektu jsme spolupracovali s vybranými médii, pořádali veřejné debaty, připravili vydání novinové přílohy na téma migrace a trh práce a uspořádali semináře pro studenty žurnalistiky nebo aktualizovali příručku pro vyučující žurnalistiky. Více informací o projektu najdete zde.

K poslednímu prosincovému dni roku 2016 skončil projekt Jak rozumět mediálním sdělením o migraci a uprchlících, který se zaměřoval na mediální výchovu na středních školách. Studenti středních škol si díky projektu mohli osvojit kritický přístup k médiím a jejich obsahu a pochopit mechanismy mediální práce. Principy mediální práce studenti poznávali formou workshopů. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Více informací o projektu najdete zde.

Na jaře 2016 skončil projekt Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru, kterým jsme chtěli upozornit na rizika spojená s šířením rasismu, xenofobie a vyvoláváním nenávisti na sociálních a působit v tomto směru na výchovu mladých lidí. V první fázi projektu jsme se zaměřili na kvalitativní šetření projevů nesnášenlivosti vůči cizincům na sociálních sítích, kolem které jsme se snažili rozšířit debatu o tomto fenoménu mezi uživateli sociálních sítí. Součástí projektu byla i multikulturní výchova prostřednictvím studentských týmových projektů s cílem zaměřit se na motivaci mladých lidí k aktivní ochraně demokratických hodnot a realizaci jejich vlastních malých projektů. V rámci projektu se studenti setkali s migranty a mohli zjistit více o tom, jak se jim v ČR žije a jak vnímají projevy nesnášenlivosti na internetu. Více o projektu najdete zde.

V roce 2015 probíhal projekt Média a migrace na středních školách, který pomáhal studentům středních škol osvojit si kritický přístup k médiím a jejich obsahu, pochopit mechanismy mediální práce a zároveň získat schopnost využívat média ke své potřebě a tvůrčím způsobem je zpracovávat. Principy mediální práce si studenti osvojovali na aktuálním tématu migrace a integrace cizinců. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Mezi naše největší projekty patřil od ledna 2013 18-měsíční mezinárodní projekt Face2face: facilitating dialogue between migrants and European citizens, který si kladl za cíl přispět k integraci migrantů prostřednictvím podpory jejich komunikačních a mediálních dovedností a kvalitnějším informování s cílem omezovat stereotypy a negativní vnímání ze strany majoritní společnosti. Realizován byl nejen v Česku, ale zároveň ve Velké Británii, Španělsku a Itálii. Součástí projektu mj. byly mediální tréninky pro migranty, výukový program pro učitele/studenty o psaní o migraci, dokumentární film, veřejné akce.

Na předchozí projekt jsme v roce 2014 navázaly projektem Face2Face II - podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky na lokální úrovni pomocí posilování mediálních dovedností migrantů a pomocí jejich aktivního zapojení se do medializace témat souvisejících s migrací a dotýkajících se společného soužití na místní úrovni. V rámci projektu proběhly veřejné akce, letní filmová škola a mediální tréninky pro migranty.

V roce 2014 jsme realizovali projekt Migration to the Centre, kde jsme se ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a dalšími nevládními organizacemi ze zemí střední Evropy zaměřili na migraci do střední Evropy a také na to, aby diskuse o migračních a integračních politikách stály ve středu zájmu a pozornosti širší veřejnosti i tvůrců politik. V rámci projektu jsme zkoumali a diskutovali způsoby, jakými jsou implementovány a do praxe uváděny politiky EU týkající se migrantů v zemích střední Evropy. Klíčovými tématy byly politika na pracovním trhu, slučování rodin, vzdělávání a vysokoškolské studium. Nedílnou součástí bylo zapojení migrantů do těchto debat a také výměna informací s partnery ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska.

Na migranty ve městě se v roce 2013 zaměřil projekt MIStra – Migrant Inclusion Strategies in European Cities, který si vzal za cíl, blíže se seznámit s vytvářením integračních politik Evropských metropolí a kromě Prahy se do něj zapojilo celkem 7 dalších evropských měst. V rámci projektu jsme vypracovali výzkumnou analýzu situace migrantů a minorit v Praze, která stručně shrnuje současný stav integrace migrantů v Praze a stanovuje problematické body. Na základě této analýzy nám bylo přiděleno partnerské město, které nejlépe odpovídá lokálním potřebám a jehož zástupci se na další rok stanou našimi „mentory“ v oblasti integrace – tímto městem se stala irská metropole Dublin a partnerská organizace Ballymun Job Centre. V rámci projektu jsme mimo jiné pořádali workshopy pro městské zastupitele, zástupce migrantských organizací a všechny, kdo se podílí na tvorbě integrační politiky hlavního města a vytvořili příručku, tzv. kompendium dobrých integračních praktik, která má nadále sloužit komunálním politikům.

Dalším partnerským projektem, který jsme od července 2012 po dobu dvou let rozvíjeli spolu se Sdružením pro integraci a migraci (www.migrace.com) a reklamní agenturou Ogilvy&Mather, byl projekt Rovné šance na prahu českých domácností se zaměřením na specifickou a velmi zranitelnou skupinu migrantek - pracovnic v domácnosti. Cílem projektu bylo zmenšit zranitelnost žen cizinek, pracujících v českých domácnostech. Reflexí tohoto ne zatím tolik diskutovaného tématu jsme se snažili posílit empatii vůči této zranitelné skupině a umožnit veřejnosti, aby pochopila specifické podmínky, ve kterých se domácí pracovnice nacházejí. Nejvýraznější částí projektu byla veřejná kampaň, která měla podobu fiktivní agentury Cizinky na úklid, jejíž tváří se stala modelka Kateřina Kristelová. Propagace agentury byla postavena na reálných zkušenostech žen pracujících v domácnostech a nabízela výslovně to, co se jinak může odehrávat ve skutečných domácnostech. Základem kampaně se staly popisky u jednotlivých žen, které byly nabízeny de fakto jako neživé bezejmenné zboží. Cílem bylo ukázat, že práce v domácnosti je práce jako každá jiná. Řídí se stejnými pravidly, vztahuje se na ni zákoník práce. V rámci kampaně bylo také k dispozici tzv. desatero férového zaměstnavatele .

 Díky tříletému projektu Vytvořme různorodá média!, financovanému Evropským programem pro integraci a migraci (EPIM), usiloval Program migrace od roku 2008 o vyvažování mediálního obrazu migrantů a přispívání k lepšímu soužití v rámci české společnosti. V rámci projektu proběhlo mediální školení jak pro migranty, tak pro novináře, zrodilo se Fórum migrantů a jeho blog, publikovali jsme tematické přílohy v celostátních denících a vytvořili on-line publikaci „Nečekejte, až si vás média všimnou! Malá mediální příručka o nových médiích (nejen) pro migrantské organizace“, která mapuje hlavní komunikační možnosti a nástroje, které internet nově nabízí.

V rámci projektu Barevná realita – cizinci v Česku se nám v roce 2008 podařilo dostat téma migrace na rozhlasové vlny. Ve spolupráci s redaktorkou Radia Wave Zuzanou Rejchovou jsme vytipovali migranty a migrantky se zajímavými životními příběhy. Šestnáct hodinových rozhovorů se pak vysílalo ve večerním programu Rentgen Radia Wave. Část výstupů projektu najdete na stránce Radia Wave. Cílem projektu bylo seznámit mladé lidi se životem cizinců v České republice formou, která je jim blízká, a alespoň částečně vyplnit informační mezeru, která v této oblasti v médiích panuje.

Na rozhlasovou práci jsme navázali později s novým projektem Křižovatky – jak může osobní příběh přispět k integraci cizinců do české společnosti, jehož součástí byl i rozhlasový pořad Crossings. Pořad, který se vysílal v průběhu roku 2011, tentokrát nejen že představil příběhy migrantů a migrantek v České republice, ale jejich přímým zapojením do přípravy celého vysílání jim pomohl zlepšovat komunikační dovednosti, jejich povědomí o českém mediálním prostředí a podporovat je v aktivní komunikaci s médii a veřejností.

V projektu Informacemi proti neregulérní migraci jsme se v roce 2008 - 2009 zaměřili na práci s ukrajinskými novináři s cílem poskytnout jim informace o situaci pracovních migrantů z Ukrajiny, kteří se v České republice často nacházejí v neregulérním postavení a bez jakýchkoli práv, neboť věříme, že větší informovanost migrantů je účinnou prevencí neregulérní migrace. V rámci projektu jsme vytvořili informační portál Migration4Media pro média v ukrajinštině a češtině nebo uspořádali seminář pro ukrajinské novináře ve Lvově.

Tři na sebe navazující projekty s názvem Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci uskutečnilo společně pět českých nevládních organizací: Člověk v tísni, o.p.s. (Program Migrace), Poradna pro uprchlíky (nyní Sdružení pro integraci a migraci), Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha. Člověk v tísni měl na starosti mediální a informační stránku projektů, jako například medializaci tématu migrace se zaměřením na nelegální migraci a regularizaci. Jedním z výstupů projektu byla publikace Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení věnovaná konkrétním problémům souvisejících s nelegální migrací v České republice; publikace byla představena na závěrečném semináři projektu (červen 2008).

Sdílejte nás:
Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/