Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Srí Lanka  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Zlepšení základní infrastruktury komunit postižených povodněmi

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Kolonnawa DS, Colombo District, Západní provincie

Kdy:

2016

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;

15. května 2016 byla Srí Lanka zasažena těžkou tropickou bouří Roanu, která způsobila rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy v 22 okresech z 25 okresů v zemi, zničila domy a zatopila celé vesnice a městské čtvrtí. Podle údajů Srí Lanka Disaster Management Centre zasáhly povodně více než 300 000 lidí. Jednalo se údajně o nejhorší záplavy za posledních 25 let. Nejvíce postiženou oblastí v zemi byl okres Colombo s 190 349 lidmi, přičemž většina z nich žije v údolí, které je k záplavám náchylnější.

Čtěte více

Rozvoj domácích bioplynáren

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj;

Lokalita:

Střední, Jižní, Východní, Severozápadní a Západní provincie

Kdy:

Od roku 2011

Donoři

Evropská komise;Czech Republic Development Cooperation;

V roce 2011 začal Člověk v tísni na Srí Lance s programem na rozvoj domácích bioplynáren a budováním tržního bioplynárenského sektoru. Bioplynárny jsou stavby zapuštěné v zemi, v nichž se z rozkládajícího se zvířecího trusu či zbytků jídla uvolňuje směs metanu a oxidu uhličitého, která se používá jako zdroj energie pro plynový sporák. Jako vedlejší produkt vzniká hnojný kal, který slouží jako vysoce účinná náhrada za chemická hnojiva.

Čtěte více


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Obnova východního pobřeží po tsunami

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Okresy Trincomalee, Batticaloa, Ampara

Kdy:

2005 - 2009

Pro pomoc byla vybrána oblast na severovýchodě ostrova v okrese Trincomalee, kde kromě tsunami dlouhodobě sužovala místní obyvatelstvo občanská válka. Právě proto potřebovala tato oblast podporu více než jiné, kam proudily příjmy z turistického ruchu či investice vlády.

Ihned po katastrofě začali pracovníci Člověka v tísni na místě distribuovat základní potraviny, kuchyňské potřeby, vařiče, lampy, léky, dezinfekční prostředky a další předměty každodenní potřeby. V prvních týdnech byla poskytnuta pomoc téměř 11 tisícům obyvatel.

Po nejkritičtější první fázi bylo potřeba pomoci lidem vyrovnat se s následky katastrofy a pracovat na zlepšení podmínek, ve kterých provizorně žili. Člověk v tísni postavil přechodná obydlí, poskytl základní vybavení do domácností a přispěl také k obnově rozvodu elektrické energie či k likvidaci odpadů a trosek. Velmi důležité bylo pomoci postiženým vrátit se co nejrychleji do života: začít znovu pracovat a starat se o sebe. Za tímto cílem  Člověk v tísni podpořil místní živnostníky a obchodníky, kteří díky vlně tsunami přišli o své zdroje obživy. Pro obnovu živností rybářů, zedníků, tesařů, holičů, prodejců tvarohu či zeleniny jim organizace poskytla náčiní a vybavení nezbytné pro jejich práci.

Čtěte více

Podpora dobrého vládnutí na východě Srí Lanky

Typ: Občanská společnost a dobré vládnutí;

Lokalita:

Okresy Batticaloa, Trincomalee, Ampara

Kdy:

2006 - 2013

Donoři

GIZ;USAID;

Na východě ostrova Člověk v tísni podporuje spolupráci místních samospráv a komunitních spolků, především sdružení žen. Lidem je vysvětlováno, na jaké služby mají nárok, jakým způsobem je mohou od svých samospráv požadovat a jak se mohou aktivně zapojit do rozvoje svých komunit.

Člověk v tísni se snaží podpořit schopnost místních úřadů tyto služby skutečně poskytovat a rozšířit i zkvalitnit portfolio služeb. Na školeních si zaměstnanci místních úřadů osvojují klíčové plánovací, rozhodovací a manažerské schopnosti. K tématům školení patří nejčastěji průzkum potřeb komunity, psaní projektových žádostí a tvorba rozpočtů či participativní monitoring a evaluace.

Čtěte více

Obnova válkou postižených oblastí na východě

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Okres Trincomalee

Kdy:

2007 - 2009

V letech 2007 až 2009 Človĕk v tísni pomohl desítkám rodin rekonstruovat válkou poničené domy v oblasti Trincomalee na východě Srí Lanky, kde se rozhořel ozbrojený konflikt mezi tamilskými Tagry a vládou ještě předtím, než byla dokončena obnova po ničivé vlně tsunami. Rodinám, jejichž příbytky byly v důsledku války poškozeny, byla nabídnuta asistence s opravou domů. Domácnosti se podílely na opravách svou prací a Člověk v tísni jim poskytl stavební materiál a finance na kvalifikovanou pracovní sílu, což přispělo k vyšší udržitelnosti projektů.

V několika vesnicích, které byly poničeny v bojích, pomáhal Člověk v tísni stavět vodní nádrže, studny, toalety, cesty a obecní komunitní centra. Jako komplexní víceúčelový projekt bylo zrekonstruováno tržiště, jež přispívá ke snaze o obnovu regionu  zasaženého tsunami a občanskou válkou a podporuje  jeho ekonomický rozvoj. Kromě obchodu má sloužit i jako místo setkávání místních etnických skupin, čímž přispěje také ke stabilizaci křehkých vztahů mezi místními komunitami.

Čtěte více

Pomoc pro vnitřní uprchlíky po poslední fázi války

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Okres Trincomalee

Kdy:

2009 - 2010

Jen  během poslední etapy války Tamilských Tygrů se srílanskou vládou byly statisíce lidí donuceny opustit své domovy a odejít do uprchlických táborů, kde strávili různě dlouhou dobu od několika měsíců až po několik let. V reakci na tuto krizovou situaci se Člověk v tísni v roce 2009 a 2010 zapojil do stavby a vybavení přechodného uprchlického tábora Pulmoddai v oblasti Trincomalee, ve kterém se snažil zajistit pro uprchlíky důstojnější životní podmínky.

V rámci tohoto projektu bylo v táboře postaveno, udržováno a následně demontováno 505 dočasných přístřešků pro uprchlíky ze severu. Ty nahradily dosavadní krátkodobé řešení v podobě stanů, jež v táboře postavil Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR). S ohledem na nadcházející období monzunů byla v táboře vybudována drenáž za pomoci uprchlíků, jimž tak byla nabídnuta možnost zvláštního příjmu. Za účelem vylepšení velmi špatných hygienických podmínek a omezení výskytu infekčních chorob Člověk v tísni zajistil dostatečný počet latrín, včetně latrín pro tělesně postižené, a distribuci hygienických balíčků. Organizace také zareagovala na urgentní potřebu zvýšení přístupu k nezávadné pitné vodě.

Obnova válkou postižených oblastí na severu

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Okresy Vavuniya, Kilinochchi

Kdy:

2010 - 2011

V okrese Vavuniya a Kilinochchi v severní části Srí Lanky se Člověk v tísni zapojil do oprav domů zničených válečným konfliktem mezi Tamilskými tygry a srílanskou vládou. Do programu bylo zahrnuto 100 rodin, které se během roku 2011 vrátily s velmi omezenými prostředky z uprchlických taborů do svých polorozbořených domovů, kde by bez pomoci zvenčí nemohly obnovit své původní živobytí.

Rodinám byla nabídnuta asistence s opravou domu, avšak velký důraz byl kladen na aktivní přístup ze strany příjemců pomoci, jež si stavební práce prováděli a řídili zcela sami. Člověk v tísni dodal potřebný stavební materiál a finančně přispěl na nezbytný rozsah hodin kvalifikované pracovní síly. Tento příjemci řízený přístup zaručil větší udržitelnost a efektivitu provedených prací.

Obnova zdrojů obživy navrácených uprchlíků na severu

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Okresy Kilinochchi, Mullaitivu

Kdy:

2010 - 2012

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Skutečný dárek;Klub přátel Člověka v tísni;

Válka zpustošila sever země a téměř 300 tisíc jeho obyvatel uvrhla do táborů pro vnitřní uprchlíky. Přestože vleklý konflikt skončil na jaře roku 2009, převážná většina lidí se začala navracet zpět do svých vesnic až v průběhu roku 2010 a někteří i později. Člověk v tísni se zaměřil na pomoc obyvatelům postiženým konfliktem, kteří během několika přesídlení a pobytů v uprchlických táborech přišli o veškerý majetek.

V okrese Kilinochchi Člověk v tísni zaměstnával v rámci programů „cash for work“ místní obyvatele, kteří čistili zavlažovací kanály, opravovali silnice, školy, mosty a veřejná prostranství. Práce významně zlepšily fungování obcí a nová pracovní místa zajistila dostatečný zdroj příjmů pro více než pět tisíc rodin. V okresech

Mullaitivu a Kilinochchi pomohla organizace více než tisíci rodinám získat zvířata a vybavení nutné k zajištění obživy (slepice, krávy, kozy, vodní pumpy, šicí stroje, sazenice ovocných stromků) nebo malé granty, které umožnily a urychlily rozjezd drobného podnikání a návrat do normálního života.

Čtěte více

Obnova oblastí postižených povodněmi

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Okresy Trincomalee, Batticaloa, Kilinochchi

Kdy:

2011

Donoři

USAID;

Partneři

ACTED;

V první polovině roku 2011 přívalové deště způsobily nejhorší záplavy na Srí Lance za posledních 100 let. Vznikla tak rozsáhlá krizová situace, která vzhledem k poničení většiny úrody ohrozila potravinovou bezpečnost. Člověk v tísni se proto na východě Srí Lanky zaměřil na zabezpečení potravy a zdrojů obživy společně s přípravou podmínek pro dlouhodobou udržitelnou obnovu.

V rámci dvou projektů organizace zapojila obyvatele postižené povodněmi do programů „cash for work“, které jim poskytly příležitost k okamžitému příjmu. Manuální práce jako například čištění odvodňovacích kanálů, obnova přístupových cest či celkový úklid veřejných prostor generují příjem, jenž slouží k okamžitému pokrytí akutních potřeb rodin a zároveň také k obnově důležité komunitní infrastruktury, pomocí níž budou lidé schopni znovu nastartovat svoje živobytí v dlouhodobĕjším horizontu.

 


Sdílejte nás:
Na Srí Lance zasažené povodněmi pomáháme s obnovou živobytí nebo čištěním vodních zdrojů

Na Srí Lance zasažené povodněmi pomáháme s..

24. července 2017
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pomoc obětem povodní na Srí Lance: Člověk v tísni uvolní 1 000 000 korun

Pomoc obětem povodní na Srí Lance: Člověk..

30. května 2017
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Správné zpracování odpadu na Srí Lance pomáhá s vařením i zahradničením

Správné zpracování odpadu na Srí Lance..

14. července 2016
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni po občanské válce na Srí Lance pomohl 25 tisícům lidí s návratem domů a obnovou živobytí

Člověk v tísni po občanské válce na Srí..

12. února 2013
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Díky Nadaci Vodafone jsme poskytli chleba 2200 rodinám

Díky Nadaci Vodafone jsme poskytli chleba..

4. září 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Nová ledárna v Eachchilampathu (Srí­ Lanka)

Nová ledárna v Eachchilampathu (Srí­ Lanka)

8. srpna 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Na Srí Lance zasažené povodněmi pomáháme s obnovou živobytí nebo čištěním vodních zdrojů

Na Srí Lance zasažené povodněmi pomáháme s..

24. července 2017
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pomoc obětem povodní na Srí Lance: Člověk v tísni uvolní 1 000 000 korun

Pomoc obětem povodní na Srí Lance: Člověk..

30. května 2017
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Správné zpracování odpadu na Srí Lance pomáhá s vařením i zahradničením

Správné zpracování odpadu na Srí Lance..

14. července 2016
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni po občanské válce na Srí Lance pomohl 25 tisícům lidí s návratem domů a obnovou živobytí

Člověk v tísni po občanské válce na Srí..

12. února 2013
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Tým Člověka v tísni zvítězil v soutěži Best Project Management s projektem, který pomáhal uprchlíkům na Srí Lance

Tým Člověka v tísni zvítězil v soutěži..

14. června 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Nová ledárna v Eachchilampathu (Srí­ Lanka)

Nová ledárna v Eachchilampathu (Srí­ Lanka)

8. srpna 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Srí Lanka: Člověk v tísni postavil 6 školek, jejich stavbu připravili místní

Srí Lanka: Člověk v tísni postavil 6..

8. srpna 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
FND Srí Lanka

FND Srí Lanka

8. srpna 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Díky Nadaci Vodafone jsme poskytli chleba 2200 rodinám

Díky Nadaci Vodafone jsme poskytli chleba..

4. září 2012
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/