Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Mongolsko  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Ovčí vlna jako izolační materiál

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj;

Lokalita:

Bulgan, Darchan-Uul, Orkhon, Selenge, Tuv, Ulánbátar

Kdy:

2013 - 2016

Donoři

ČRA;Evropská komise;

Partneři

Mongolian Nature and Environment Consortium (MNEC) ;SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie;NAMAC;AARR;

V mongolské ekonomice hraje klíčovou roli chov hospodářských zvířat, který má zásadní význam pro zaměstnanost obyvatelstva i příjmy země z vývozu. Úspěšnost chovu zcela závisí na místním vnitrozemském podnebí s velkými teplotními rozdíly během roku.

Ovčí vlna je v Mongolsku jednou z významných surovin. Z 90 % se jedná o surovou vlnu, po níž je nízká poptávka; navíc téměř bez jakéhokoli zisku pro její dodavatele. Člověk v tísni se proto zaměřil na tuto nevyužitou možnost v projektu zpracování ovčí vlny jako tepelně-izolačního stavebního materiálu.  Důraz je přitom dán na rozvoj celého dodavatelského řetězce, jenž zahrnuje malé a středně velké podniky,  jednotlivé chovatele ovcí a institucionální spotřebitele zastoupené školami a státními úřady. Program tak představuje nejen zajímavou obchodní příležitostí pro obyvatele Mongolska, ale také energetickou alternativu šetrnou k  životnímu prostředí.

Pomoc rodinám pastevců zasažených suchy a tuhou zimou

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

východní Mongolsko (oblasti Dornod, Sukhbaatar, Khentii a Dornogobi)

Kdy:

2016

Donoři

ECHO;

Partneři

Charita ČR;Mongolian Red Cross;

Venkovské obyvatelstvo ve východním Mongolsku povětšinou spoléhá na pastevectví jako jediný zdroj své obživy. Rozsáhlá sucha a následné stepní požáry v létě 2015 tedy mnoha rodinám způsobily značné škody. Tuhá zima (označovaná slovem dzud) s velice nízkými teplotami a bohatou sněhovou nadílkou, zpod které zvířata jen obtížně vyhrabávají potravu, byla tak pro místní další ránou. Nedostatek krmiva pro dobytek v kombinaci s nízkými výkupními cenami masa a ztíženou dopravní dostupností na trhy vedla k nedostačujícím příjmům domácností a jejich vysoké zadluženosti.

Čtěte více

Zvyšování kvality vzdělávání na ulánbátarské vysoké škole MUST

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Ulánbátar

Kdy:

2016 - 2017

Donoři

ČRA;Skutečný dárek;

Partneři

Mongolian Univesity of Science and Technology;

Mongolsko zaznamenává v období poslední dekády trend vzrůstající urbanizace, bývalí pastevci se hromadně stěhují do větších měst. V současnosti téměř polovina obyvatelstva Mongolska žije v hlavním městě Ulánbátaru. Vzhledem ke špatné situaci ovzduší v Ulánbátaru, ke které přispívá i dlouhá topná sezóna, je pro udržitelný rozvoj země nezbytností zavedení ekologičtějšího přístupu ke stavebnictví a architektuře, například kladením důrazu na zvýšení energetické efektivnosti budov. Zatímco v rámci svých předešlých projektů věnujících se zvýšení povědomí o výhodách izolace budov tradičními mongolskými materiály (ovčí vlnou) se Člověk v tísni zaměřoval na veřejnost, stavební firmy, výrobce a distributory, povědomí o těchto tématech na mongolských vysokých školách bylo doposud nedostatečné.

Čtěte více

Zlepšování životních podmínek a ekonomického postavení venkovského obyvatelstva

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Venkovské obyvatelstvo Mongolska žije i v dnešní době především z pastevectví – polnohospodářství či obchodu pořád chybí schopnosti i informace na to, aby si zabezpečily přístup k financím a rozvinuly nějaké ziskovější aktivity. K tomuto účelu založila vláda v roce 2011 fond rozvoje, který má venkovským podnikatelům zajistit nízkoúrokové půjčky, kterými mohou své ekonomické aktivity podpořit. Ovšem jak jednotlivcům, tak mikropodnikatelům a společnostem chybí informace, jak tento fond lze využít.

Čtěte více


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Podpora pastevců zasažených dzudem

Typ:

Lokalita:

Region Khenti

Kdy:

2010

Okresy Tsehermandal a Omnodelger v provincii Khenti zasáhly v zimě 2009 – 2010 nebývale silné mrazy zvané dzud, při nichž zahynulo na 160 tisíc kusů dobytka. Člověk v tísni sem proto směřoval finanční i materiální pomoc, která měla postižené rodiny připravit na příští zimu, pro niž byly opět očekávány velmi silné mrazy.

Celkem 39 pasteveckým rodinám, které přišly během dzudu o veškerý dobytek, organizace poskytla finanční výpomoc na zabezpečení jídla, zimního oblečení, dobytka a topiva. Hlavní starostí těch, jimž nějaká hospodářská zvířata zbyla, byla příprava dostatečného množství krmiva na následující zimní období. Sena je totiž na místních pastvinách málo a na jeho nákup odjinud nemají pastevci zpravidla dostatek peněz. Proto Člověk v tísni těmto 85 rodinám zajistil zásobu sena.

Mobilní zdravotnické služby

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Aimag Archangaj, Uvurchangaj, Bayankhongor, Zavchan, Huvsgul, Umnogobi

Kdy:

2011 - 2013

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;

Základní zdravotní péče je i ve venkovských oblastech Mongolska relativně dostupná, avšak lidé žijící v odlehlých oblastech nemají přístup k odborným lékařům, moderním diagnostickým přístrojům ani k potřebné péči v případě potřeby akutní pomoci. Zdravotnický program Člověka v tísni umožňuje celoročně dostupnou kvalitní zdravotní péči pro nomádské obyvatele venkova v šesti provinciích západního a jižního Mongolska.

Čtěte více

Podpora středního odborného vzdělávání v zemědělských a zpracovatelských oborech

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Selenge, Darchan-Uul a severní část ajmagu Tuv

Kdy:

2011 - 2013

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;

Program odborného vzdělávání v zemědělských a zpracovatelských oborech reaguje na vysokou míru nezaměstnanosti v severní části Mongolska, která je důsledkem nedostatečného provázání vyučovaných oborů s poptávkou na místním trhu práce. Školy například nenabízejí dostatek oborů, které mají uplatnění přímo v regionu (např. truhlářství a lesnictví) a mají pouze zastaralé vybavení, které snižuje úroveň získaných předpokladů pro výkon dané profese (např. desítky let staré stroje, na nichž se vyučuje obor zemědělská mechanizace). Nové učební obory, které by se snažily reagovat na místní podmínky (např. živočišná a rostlinná výroba), se sice objevují, ale zatím postrádají dostatečnou kvalitu.

Čtěte více

Podpora drobného a středního podnikání

Typ:

Lokalita:

Selenge, Darchan-Uul a severní část ajmagu Tuv

Kdy:

2011 - 2013

Program rozvoje zemědělských a zpracovatelských oborů je soustředěn do oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti. Zaměřuje se na pracovníky v zemědělských a zpracovatelských oborech jako např. pěstitování a zpracovávání zeleniny, ovocnářství a sadařství, včelařství, výroba módních plstěných produktů, truhlářství, chov prasat, drůbežářství apod. Příjemci pomoci jsou v současnosti nezaměstnaní nebo jsou to drobní zemědělci s nízkou či vůbec žádnou kvalifikací. Absolvování školení zvýší jejich odbornou kvalifikaci a pravděpodobnost úspěchu na trhu práce.

 

 

Podpora rostlinné výroby v Gobi

Typ: Místní rozvoj;

Lokalita:

Aimag Dornogobi

Kdy:

2011 - 2013

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;

Provincie Dornogobi má polopouštní a místy pouštní charakter. Obnova porostů je zde nesnadná i proto, že velká stáda, jejichž velikost je pro pastevce důležitější než hospodárnost a užitek, nadměrně spásají porosty, vyčerpávají vodní zdroje a tím zapříčiňují dezertifikaci dalších oblastí. Dornogobi je také regionem velké nezaměstnanosti, která místy dosahuje až 40%.

Vzhledem k této tendenci se v místních podmínkách nabízí právě rostlinná výroba jako perspektivní alternativa, která se vyznačuje nejen dalším možným příjmem jednotlivců, ale možností dlouhodobého rozvoje oblasti. Člověk v tísni proto nabízí zemědělské poradenství, při němž klade důraz na hospodárné nakládání se závlahovou vodou, jíž je v oblasti kritický nedostatek, a orientaci na odrůdy plodin s tržním potenciálem. Organizace navázala na předchozí programy, které byly již v této oblasti realizovány, a vybudovala poradenské Agrocentrum, jež slouží jako modelová farma v oblasti pěstování, zavlažování a skladování.

Čtěte více

Jeden svět na mongolských školách

Typ: Občanská společnost a dobré vládnutí;

Lokalita:

Selenge, Darchan-Uul, Orkhon, Bulgan, Arkhangai, Uvurkhangai, Tuv, Gobi-Sumbe a Ulánbátar

Kdy:

Od roku 2012

Donoři

Evropská komise;ČRA;

Partneři

Globe International;Mongolian Education Alliance;

Současná společenská situace v Mongolsku vykazuje vysokou míru domácího násilí, obchodování s lidmi a následného zneužívání k sexuálním službám jak doma, tak v zahraničí. Na tato a další podobná témata je zaměřen program využití dokumentárního filmu ve školní výuce, který je určen studentům a učitelům středních a odborných škol. Jeho cílem je vzdělávat mladé lidi v otázkách lidských práv.

Studenti škol zapojených v programu se účastní promítání vybraných dokumentárních filmů a navazujících aktivit, realizovaných zpravidla formou diskuze. Školám jsou poskytnuty DVD, manuály a pracovní listy. Učitelé mají příležitost se účastnit školení a workshopů, během nichž si osvojí metodiku výuky lidských práv a prohloubí si faktografické znalosti. Do programu bylo v roce 2012 zapojeno na 20 škol z ajmagů Bulgan, Darchan-Uul, Orkhon a Selenge s účastí 1 500 studentů a 50 učitelů.

Čtěte více


Sdílejte nás:
Zemědělská družstva v Mongolsku: Budoucnost ekonomického rozvoje

Zemědělská družstva v Mongolsku:..

20. června 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pastevecké rodiny v Mongolsku se zotavují z šestiměsíční zimy

Pastevecké rodiny v Mongolsku se zotavují..

25. května 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dzud c Mongolsku a pomoc pastevcům

Dzud c Mongolsku a pomoc pastevcům

27. února 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Dzud v Mongolsku zabíjí dobytek. Člověk v tísni pomáhá místním pastevcům již druhou zimu

Dzud v Mongolsku zabíjí dobytek. Člověk v..

27. února 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
České mobilní ambulance pomáhají nomádům v mongolských stepích

České mobilní ambulance pomáhají nomádům v..

23. června 2016
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Zvířata jsou zesláblá a umírají. Člověk v tísni v Mongolsku zmírňuje tragédii dzudu

Zvířata jsou zesláblá a umírají. Člověk v..

9. června 2016
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Zemědělská družstva v Mongolsku: Budoucnost ekonomického rozvoje

Zemědělská družstva v Mongolsku:..

20. června 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pastevecké rodiny v Mongolsku se zotavují z šestiměsíční zimy

Pastevecké rodiny v Mongolsku se zotavují..

25. května 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dzud v Mongolsku zabíjí dobytek. Člověk v tísni pomáhá místním pastevcům již druhou zimu

Dzud v Mongolsku zabíjí dobytek. Člověk v..

27. února 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

České mobilní ambulance pomáhají nomádům v mongolských stepích

České mobilní ambulance pomáhají nomádům v..

23. června 2016
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Zvířata jsou zesláblá a umírají. Člověk v tísni v Mongolsku zmírňuje tragédii dzudu

Zvířata jsou zesláblá a umírají. Člověk v..

9. června 2016
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni pomáhá na východě Mongolska pastevcům, které zasáhly extrémní mrazy dzud

Člověk v tísni pomáhá na východě Mongolska..

7. dubna 2016
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Dzud c Mongolsku a pomoc pastevcům

Dzud c Mongolsku a pomoc pastevcům

27. února 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Mongolsko - pomoc pastevcům zasaženým dzudem 2016

Mongolsko - pomoc pastevcům zasaženým..

7. dubna 2016
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Jeden svět v Mongolsku

Jeden svět v Mongolsku

13. srpna 2014
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i Moldavska na festivalu Jeden svět

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i..

12. března 2014
Arménie; Česká republika; Gruzie; Irák; Moldavsko; Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Začátek podnikání v Mongolsku

Začátek podnikání v Mongolsku

20. ledna 2013
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Česká mobilní ordinace v Mongolsku

Česká mobilní ordinace v Mongolsku

20. ledna 2013
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Nové Agrocentrum učí hospodařit 200 Mongolů

Nové Agrocentrum učí hospodařit 200 Mongolů

28. ledna 2013
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
České sanitky ošetří v mongolské stepi tisíce lidí

České sanitky ošetří v mongolské stepi..

28. ledna 2013
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz