Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Filipíny  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Fungující trhy pro chudé farmáře

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

provincie Východní Samar

Kdy:

2015 - 2019

Donoři

Swiss Solidarity;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;

Partneři

ACTED;HELVETAS Swiss Intercooperation;

V roce 2015 se Člověk v tísni, HELVETAS Swiss Intercooperation a ACTED rozhodli využít členství v Alliance2015, společných znalostí, přítomnosti na místě a know-how v oblasti zajištění živobytí a přístupu k rozvoji trhů, k vypracování společného programu, jehož cílem je zvýšit příjmy chudých mužů a žen tím, že odstraňuje omezení, které brání těmto chudým farmářům profitovat z tržních systémů. Projekt pracuje napříč různými sektory (od kakaa až po hospodářská zvířata) a doposud učinil významný pokrok, který přispěl k výraznému zlepšení obživy a odolnosti místních farmářů. 

Jsme přesvědčeni, že posilováním kapacit farmářů a vytvářením vhodného prostředí pro jejich podnikání se zvýší jejich odolnost vůči budoucím nečekaným událostem a případnému ohrožení. Prostřednictvím aplikace tržního přístupu zaměřeného na podporu chudých a zranitelných lidí podle modelu Making Markets Work for the Poor (M4P) si program klade za cíl podpořit 12 000 chudých domácností žijících v provincii Východní Samar. Zvyšuje jejich zemědělské znalosti, podporuje přístup k technologiím na zvýšení úrody a také k finančním službám a trhům. Program se zaměřuje také na rozvoj sítě soukromých místních poskytovatelů zemědělských služeb (Local Service Providers - LSPs) a prodejců, což umožňuje chudým farmářům přístup ke službám a výrobkům, aniž by museli spoléhat na omezenou a nespolehlivou externí podporu. Služby, které tito aktivní farmáři nabízejí, zahrnují poskytování kvalitních vstupních zdrojů, technickou pomoc či zajištění svozu farmářských produktů do sběren zemědělské produkce, což přispívá k minimalizaci transakčních nákladů a podporuje produktivitu farmářů. Tento program také rozvíjí kapacitu tzv. farmářských skupin ve snaze zvýšit jejich vyjednávací sílu, zlepšit podnikatelské strategie a výkonnost při marketingu a prodeji svých produktů. Člověk v tísni v rámci programu také spolupracuje se třemi mikro finančními institucemi, kterým poskytuje technickou podporu, aby mohli nabízet finanční služby vhodné pro potřeby farmářů a zároveň zlepšovali jejich finanční gramotnost.

Shrnutí hlavních úspěchů (červenec 2016):

  • Člověk v tísni vyškolil více než 1 000 farmářů na 40 ukázkových polích v šesti různých obcích. Více než 80 % vyškolených farmářů následně uplatnilo některé z těchto nově naučených technik.
  • Místní poskytovatelé zemědělských služeb (LSPs) poskytli své služby v oblasti zvíce než 6 000 farmářům.
  • Místní poskytovatelé zemědělských služeb též posílili odolnost 925 farmářů tím, že je zapojili do národního programu pojištění úrody (National crop insurance program) proti klimatickým katastrofám.
  • Více než 50 farmářských skupin je zapojeno do školení na zlepšení jejich organizačních a obchodních schopností.
  • 12 farmářských skupin obdrželo finanční podporu na investice do výrobních aktiv, od zemědělských strojů až po drobnou infrastrukturu, ve snaze podpořit jejich konkurenceschopnost. 

V roce 2015 se Člověk v tísni, HELVETAS Swiss Intercooperation a ACTED rozhodli využít členství v Alliance2015, společných znalostí, přítomnosti na místě a know-how v oblasti zajištění živobytí a přístupu k rozvoji trhů, k vypracování společného programu, jehož cílem je zvýšit příjmy chudých mužů a žen tím, že odstraňuje omezení, které brání těmto chudým farmářům profitovat z tržních systémů.

Podpora pozemkových práv na Filipínách

Typ: Občanská společnost a dobré vládnutí;

Lokalita:

Východní a Západní Visayas, provincie Východní Mindanao

Kdy:

2016 - 2018

Donoři

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva;

Třicet let po schválení Zákona o zemědělské reformě se farmáři, které tento zákon opravňuje k držbě půdy, stále potýkají s různými právními a společenskými překážkami. Vedle toho se mnohé komunity potýkají s nezákonnými zábory půdy či nuceným vysídlováním. V této souvislosti jsou také Filipíny jednou ze zemí s nejvyšším výskytem násilí směřovaného proti obhájcům pozemkových práv, nezřídkakdy se jedná o zastrašování, napadení, neoprávněné zatýkání či přímo vraždy. Tento program (Joint Action for Land Rights) se tudíž zaměřuje na otázku pozemkových práv jakožto nově vznikající problematiky v oblasti lidských práv a porušování lidských práv s tím spojených. ČvT se ve spolupráci s místními partnery snaží podpořit především aktivity 20 lidskoprávních a komunitních organizací, jež pomáhají zranitelným a znevýhodněným skupinám, jako jsou např. nejchudší farmáři, etnické minority a ženy, jenž čelí záborům půdy či jiným porušováním jejich pozemkových práv. Půda je však pro tyto obyvatele často zcela nejdůležitějším zdrojem obživy. Program se ve čtyřech filipínských provinciích snaží podpořit tyto skupiny při vymáhání pozemkových práv prostřednictvím například monitorování záborů půdy, kampaní, osvětových programů, právního poradenství a veřejných diskusí s politiky.

Člověk v tísni v rámci projektu poskytuje podporu více než 20 místním lidskoprávním a dalším nevládním organizacím a lokálním iniciativám (skupiny farmářů, komunitní skupiny) v otázkách jako je sledování a dokumentace porušování pozemkových a lidských práv, základní právní poradenství a osvětové kampaně. V rámci tohoto programu jsou udělovány také malé granty pro drobné projekty, které vybraným skupinám pomohou nadále bojovat proti zneužívání jejich vlastnického práva na půdu. Projekt také zapojuje do dialogu osoby zástupce vládních úřadů a politiky, novináře a jiné zainteresované osoby v regionech i na národní úrovni ve snaze ovlivnit politiku, právní prostředí a veřejné mínění ve prospěch ochrany a dodržování pozemkových  a lidských práv.

Projekt je financován z prostředků Evropské Unie prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a je implementován společností Člověk v tísni ve spolupráci s místními partnerskými organizacemi (Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development - ANGOC, KAISAHAN a BALAOD Mindanaw.


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Okamžitá humanitární pomoc

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

provincie Východní Samar a ostrov Bantayan

Kdy:

2013 - 2014

Donoři

Nadační fond Avast;SOS Filipíny;

Bezprostředně po úderu ničivého tajfunu Haiyan bylo hlavní prioritou humanitárního týmu organizace Člověk v tísni poskytnout životně důležitou pomoc nejvíce postiženým lidem na ostrově Bantayan. Člověk v tísni okamžitě připravil distribuci jídla pro 10 000 nejvíce zasažených lidí. Zároveň zajišťoval dočasné přístřeší pro rodiny, které přišly o střechu nad hlavou. Člověk v tísni navíc společně s organizací RAFI Foundation rozvezl materiál pro zhotovení dočasných přístřešků pro dalších 5 000 osob. 

Peníze za práci

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

provincie Východní Samar

Kdy:

2013 - 2014

Donoři

Nadační fond Avast;UNDP;Oxfam;SOS Filipíny;

Prvotní distribuci humanitární pomoci na Filipínách rychle nahradil program Peníze za práci (Cash for work). Lidé se zapojili do odstraňování suti z veřejných míst a zemědělských pozemků nebo do obnovy veřejné infrastruktury. Získali tak základní příjem, aby si mohli koupit nejdůležitější potřeby, jako je jídlo, oblečení, materiál na opravu domů nebo obnovení živností. Člověk v tísni takto podpořil více než 6 800 rodin a současně tím přispěl k rozvoji místního trhu. Program Peníze za práci finančně pomohl nejvíce ohroženým domácnostem. Většina podpořených rodin využila svého výdělku a finančních příspěvků k nákupu jídla a stavebního materiálu k opravě svých domovů. Tým Člověka v tísni také zaměřil svou pomoc do odlehlých a těžko přístupných oblastí (náhorní území a vzdálené ostrovy), kde byl lidem díky odklizení padlých stromů ze silnic a opravě poškozených mostů umožněn přístup na trh. V roce 2014 Člověk v tísni navíc začal se zpětným zužitkování kokosového dřeva, což umožnilo místním obyvatelům využít toto dřevo k obnově svých domků. 

Rychlá obnova živobytí

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

provincie Východní Samar

Kdy:

2014

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Skutečný dárek;Zeelandia;SOS Filipíny;

Člověk v tísni podpořil nejchudší a nejohroženější rodiny při obnově jejich původních živobytí. Snažil se tak mimo jiné předejít jejich možnému zadlužení, dětské práci, snížení spotřeby výživných potravin nebo jiným negativním dopadům. Ve spolupráci se zasaženými komunitami bylo vybráno 445 domácností z 10 vesnic v okrese Guiuan, kterým byly poskytnuty finanční příspěvky na nákup nebo obnovu zdrojů obživy. Nejvíce zasažené rodiny tak mohly opět začít pracovat a získat si zpět svou soběstačnost. Součástí poskytování finančních příspěvků byla odborná školení na téma podnikání, technické dovednosti, ochrany živobytí a snižování rizik po živelných pohromách (Disaster Risk Reduction). Většina příjemců investovala do chovu domácích zvířat či pěstování zemědělských plodin a rozvoje malých živností, jako je například pedicab (taxi kolo), jídelna, krejčovství, obchůdek nebo pekárna.

Obnova škol a podpora vzdělávání

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Jednou z hlavních priorit po živelní katastrofě, která zemi zasáhla, bylo také co nejdříve poslat děti zpět do škol, aby se obnovil jejich běžný každodenní život. Školní budovy byly dvakrát více poškozené než jiné veřejné budovy. VeVýchodním Samaru tajfun zničil celkem 168 škol. V první fázi tým Člověka v tísni školy provizorně zastřešil a vyklidil sutiny a polámané stromy z okolí. V roce 2014 pak zahájil celkovou trvalejší rekonstrukci školních budov - zpevnil střešní konstrukce, instaloval nové střechy, dodal okna, dveře a také nové záchody. Celkem bylo opraveno  66 školních budov se  125 třídami a pro každou třídu bylo rovněž zajištěno (opraveno, či postaveno) jedno sanitární zařízení. Z toho 46 tříd prošlo generálními opravami (stěžejní stavební práce byly oprava střechy, dveří a oken) a 79 tříd prošlo kompletní rekonstrukcí. Díky nám získalo více jak 4 800 dětí opětovný přístup a vhodné podmínky ke vzdělání.


Sdílejte nás:
Program na obnovu živobytí na Filipínách

Program na obnovu živobytí na Filipínách

12. února 2016
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Tajfun Haiyan ji připravil o domov a živobytí. Teď sousedům pomáhá s farmařením i obchodem

Tajfun Haiyan ji připravil o domov a..

12. února 2016
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kulturní šoky na Filipínách nezažívám, ale chybí mi tu český humor, říká Denisa Bultasová

Kulturní šoky na Filipínách nezažívám, ale..

9. března 2015
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Denisa Bultasová

Denisa Bultasová

6. března 2015
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomoc po tajfunu na Filipínách pokračuje. Člověk v tísni rozváží hygienické balíčky

Pomoc po tajfunu na Filipínách pokračuje...

18. ledna 2015
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pomoc na Filipínách po tajfunu Hagupit

Pomoc na Filipínách po tajfunu Hagupit

12. prosince 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Tajfun Haiyan ji připravil o domov a živobytí. Teď sousedům pomáhá s farmařením i obchodem

Tajfun Haiyan ji připravil o domov a..

12. února 2016
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kulturní šoky na Filipínách nezažívám, ale chybí mi tu český humor, říká Denisa Bultasová

Kulturní šoky na Filipínách nezažívám, ale..

9. března 2015
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pomoc po tajfunu na Filipínách pokračuje. Člověk v tísni rozváží hygienické balíčky

Pomoc po tajfunu na Filipínách pokračuje...

18. ledna 2015
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Filipínský tým po tajfunu Hagupit prořezával cesty pro pomoc

Filipínský tým po tajfunu Hagupit..

12. prosince 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Filipínský tým přečkal tajfun a prozkoumává nejvíce poničené oblasti

Filipínský tým přečkal tajfun a..

7. prosince 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Filipínský tým se připravuje na tajfun Hagupit, pomáhá zpevnit budovy a nakupuje zásoby

Filipínský tým se připravuje na tajfun..

5. prosince 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Program na obnovu živobytí na Filipínách

Program na obnovu živobytí na Filipínách

12. února 2016
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Denisa Bultasová

Denisa Bultasová

6. března 2015
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomoc na Filipínách po tajfunu Hagupit

Pomoc na Filipínách po tajfunu Hagupit

12. prosince 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Filipínský tým přečkal tajfun

Filipínský tým přečkal tajfun

7. prosince 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Člověk v tísni dává Filipíncům peníze na dobytek

Člověk v tísni dává Filipíncům peníze na..

10. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Rok práce Člověka v tísni na Filipínách

Rok práce Člověka v tísni na Filipínách

5. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Podívejte se, jak pomáháme na Filipínách

Podívejte se, jak pomáháme na Filipínách

4. prosince 2013
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
SOS Filipíny - DÍKY

SOS Filipíny - DÍKY

20. listopadu 2013
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
SOS Filipíny

SOS Filipíny

14. listopadu 2013
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/