Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Etiopie  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Podpora vzdělávání sirotků

Typ: Vzdělávání; Zdraví a soc. služby;

V roce 2004 vybudoval Člověk v tísni v Awasse internátní školu pro sirotky ve věku 14 –16 let, jejichž rodiče zemřeli v důsledku HIV/AIDS. Studentům se kromě klasického akademického vzdělání a ubytování dostává i školení v praktických dovednostech. Sami si zvolí obor, kterému se chtějí během dvou let na škole vyučit. Vybírat mohou mezi tesařstvím, truhlářství, prací s kovem, šitím, vařením a obsluhou v restauraci. Díky získaným praktickým znalostem mají absolventi větší šanci získat práci, zařadit se do normálního života a uživit sebe i své mladší sourozence.

Čtěte více

Zvyšování odolnosti krizových oblastí prostřednictvím multisektorového přístupu

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Region jižních národů (Wolayita)

Kdy:

2012–2016

Donoři

ČRA;ECHO;Veolia;

Na tomto projektu, jehož cílem je posílit odolnost obyvatel dvou okresů / wored v zóně Wolayita, spolupracuje Člověk v tísni s americkou neziskovou organizací International Medical Corps a irskou organizací Concern Wordlwide. Zatímco se naši partneři zabývají zdravím a výživou, Člověk v tísni má v rámci projektu na starosti oblast vody a sanitace. V současné době se jedná už o 3. pokračování projektu financovaného Evropskou komisí (1. etapa 2013, 2. etapa 2014–2015, 3. etapa 2015–2016).

Čtěte více

Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Region jižních národů

Kdy:

2014–2016

Donoři

ČRA;Skutečný dárek;Klub přátel Člověka v tísni;

O modernizaci a zkvalitnění etiopského základního školství Člověk v tísni usiluje prostřednictvím zavádění moderních vyučovacích metod a nastavení komplexního systému monitorování a hodnocení kvality výuky. Člověk v tísni při realizaci tohoto projektu využívá své desetileté zkušenosti v této oblasti v Etiopii a zkušenosti ze vzdělávacích programů v ČR.

Pro zajištění trvalého využívání moderních vyučovacích metod pedagogy je zásadní aktivní podpora ze strany vedení školy, inspektorů a školského úřadu. Projekt tedy ve spolupráci s místními autoritami vytváří systém hodnocení kvality vzdělávání a následné certifikace škol nazvaný „LEAD“, který se stane součástí monitoringu škol školskými úřady.

Čtěte více

Program pro zlepšení výživy v zónách Sidama a Gedeo (IPIN)

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Region jižních národů (Sidama a Gedeo)

Kdy:

2014–2017

Donoři

Skutečná pomoc;

Na základě svých dosavadních zkušeností z projektů přispívajících k lepší výživě Člověk v tísni vyvinul vlastní program IPIN (Integrated Programming for Improved Nutrition), který klade důraz na zlepšení výživy dětí v prvních 3 letech jejich života, protože právě toto období je z pohledu výživy klíčové.

Každý rok zemřou tři miliony dětí na problémy spojené s podvýživou v prvních 1000 dnech svého života. Mnoho dalších je postiženo celoživotním následky – fyzickými či kognitivním poškozením vývoje, jež dále vedou k větším náchylnostem k nemocem, horším výsledkům ve škole a tím pádem i nižším výdělkům v dospělosti. I když se jejich výživa později zlepší, škody napáchané během tohoto období života se z drtivé části nedají napravit. Příčinám podvýživy přitom lze snadno předejít. K dětské úmrtnosti a chudobě ve světě totiž často přispívají špatné hygienické podmínky, málo pestrá strava, nedostatečné zdravotní služby či malá pozornost politiků a donátorů.

Čtěte více

Zajištění dostupnosti pitné vody v zóně Sidama

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Region jižních národů (Sidama)

Kdy:

2014–2017

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;

Hlavní náplní vodního projektu v zóně Sidama je oprava stávajících a vybudování nových zdrojů pitné vody. Konkrétně se jedná o vybudování nových vodních vrtů v lokalitách Teso a Bargo a opravu vrtu v lokalitě Huluka. Opravné a stavební práce probíhají také na vodovodních rozvodních sítích.

Vodní zdroj a rozvodná síť ale funkční dodávky pitné vody samy o sobě nezajistí, neboť nesprávná manipulace a zanedbání malých poruch může vést k poškození celého systému. Důraz je tedy kladen také na správu celého vodního systému. Pro personál místních vodních asociací jsou připravována školení, díky nimž jsou technici schopni lepšího řízení systému a jsou schopni lépe reagovat na provozní problémy systému. Jelikož nevětší překážkou oprav v této oblasti bývá zejména zdlouhavá či zcela nefunkční komunikace mezi správci zdrojů a úřady, které zprostředkovávají  opravy, je v této oblasti zaváděn systém elektronické evidence poruch. Úředníci tak díky jednoduchému softwaru získávají informace o poruchách okamžitě díky SMS zasílaným správci zdroje a mohou na nedostatky okamžitě reagovat.

Čtěte více

Boj s aktuálním nedostatkem vody a potravin

Typ: Humanitární pomoc a obnova; Obživa a zajištění potravy; Voda a hygiena;

Lokalita:

Region jižních národů (Alaba a Sankura)

Kdy:

2015-2016

Donoři

OCHA;

Opoždění jarního období dešťů Belg vedlo v oblasti Alaba k dlouhému období sucha. Pozdní setba vedla k oddálení sklizně a tedy k nedostatku potravy. Ke špatné situaci v oblasti přispěly také další faktory jako nedostatečná kapacita funkčních vodních zdrojů nebo větší zranitelnost některých obyvatel. Ti už v roce 2014 čelili záplavám a mnozí přišli o střechu nad hlavou i o zásoby potravin a semen pro zasetí v letošní sezóně. Velké letošní sucho navíc přispělo ke vzniku požárů, které vedly k dalším ztrátám na předchozí úrodě i majetku.

Čtěte více

Pomoc oblastem zasažených suchem

Typ: Humanitární pomoc a obnova; Obživa a zajištění potravy; Voda a hygiena;

Lokalita:

Region jižních národů (Východní Belassa)

Kdy:

2015–2016

Donoři

IRC;

V důsledku měnícího se podnebí vedoucího k delším obdobím sucha v letošním roce došlo v oblasti Východní Belassy k vyschnutí mnoha vodních zdrojů. Obyvatelé tak musejí věnovat zajišťování pitné vody pro své domácnosti více času než dříve. Průměrná doba potřebná k obstarání vody v této oblasti stoupla v říjnu 2015 na 4 hodiny, což je dvojnásobek oproti období před posledními suchy.

Obtížnější získávání pitné vody vede jednak k nedostatku času na jiné činnosti (například školní docházku více než dříve zanedbávají jak žáci, tak učitelé), jednak způsobilo snížení průměrné spotřeby vody z dříve běžných 15 litrů na osobu za den na třetinu. Kvůli nedostatečné hygieně tak roste výskyt průjmových onemocnění, ve větší míře se v této oblasti objevuje také svrab. Ty vodní zdroje, které ještě nevyschly, jsou přetížené, dochází i k prvním migračním vlnám za lepší dostupností vody.

Čtěte více

Postavme školu v Mokonise

Typ: Voda a hygiena; Vzdělávání;

Lokalita:

Region jižních národů (Gedeo)

Kdy:

2015–2016

Donoři

Miluše Číhalová, DiS., Ing. Jaroslav Beran;

Člověk v tísni se věnuje projektům zaměřeným na vzdělávání a zvláště na jejich kvalitu již od roku 2003. Pomáhá zlepšit přístup Etiopanů ke vzdělání stavbou škol (v rámci širšího projektu Postavme kolu v Africe http://www.skolavafrice.cz/) a zaváděním moderních vyučovacích metod na úrovni základního i středního školství (v rámci projektu Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání).

V roce 2015 začala ve vesnici Mokonisa stavba nové školy o 4 třídách, která bude sloužit při jednosměnném provozu 200 žákům a 6 učitelům. Vzhledem k velkému počtu školních dětí ve vybrané oblasti bude v nové škole probíhat dvousměnný provoz pro 400 žáků.

Čtěte více

Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti správy vodních zdrojů

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Region jižních národů (Awassa a Alaba)

Kdy:

2015–2017

Donoři

ČRA;Skutečný dárek;

Stávající systém školení pro servisní techniky vodohospodářského odvětví na Polytechnické akademii v Awasse není dostatečně kvalitní, což má neblahý vliv na správu vodních zdrojů v  oblasti.

Tento projekt se tedy snaží zkvalitnit kurzy vyučované na této odborné škole, zejména kurz elektromechaniky. Ke zkvalitnění vzdělávání na Polytechnické akademii v Awasse  přispívá kromě kurzů pro školitele ještě renovace a modernizace učeben a pořizováním nových výukových přístrojů. Projekt se také zaměřuje na sdílení zkušeností mezi školou a technickým personálem vodohospodářského odvětví na úrovni okresů/wored.

Kromě zahrnutí zkušeností praxe do školní výuky je kladen důraz na zlepšení schopností techniků jak na úrovni woredy, tak na komunitní úrovni vodovodní sítě.

Zlepšení správy vodních zdrojů

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Region jižních národů (Alaba)

Kdy:

2016

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;

V předchozích letech Člověk v tísni v okrese Alaba realizoval projekt zajišťující udržitelný přístup k pitné vodě, v rámci kterého byly opraveny nefunkční zdroje (hloubkové vrty) a vybudovány zdroje nové. Jelikož největší překážkou oprav případných poruch v této oblasti bývá zejména zdlouhavá či zcela nefunkční komunikace mezi správci zdrojů a úřady, které zprostředkovávají opravy, už v rámci předchozího projektu byl v oblasti zaváděn systém elektronické evidence poruch. Úředníci tak díky jednoduchému softwaru získávají informace o poruchách okamžitě díky SMS zprávám zasílaným správci zdroje a mohou na nedostatky okamžitě reagovat.

Čtěte více

Podpora zaměstnanosti mladých v kožedělném průmyslu díky zlepšení odborného vzdělávání

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Region jižních národů (zóny Wolayta a Gedeo)

Kdy:

2016–2017

Donoři

ČRA;Skutečný dárek;

Tento projekt si klade za cíl zvýšení zaměstnanosti mladých mužů a žen v sektoru kožedělné výroby v Etiopii skrze zkvalitnění odborného vzdělávání a přímé podpory při hledání zaměstnání či založení vlastní živnosti.  Mladým nezaměstnaným budou poskytována dlouhodobá a krátkodobá školení, poradenství, podpora pracovních návyků a jiných praktických dovedností. Úspěšným absolventům bude následně umožněno založit si vlastní podnik či se nechat zaměstnat v některém z kožedělných podniků.

Čtěte více

Zvýšení ekologické stability v povodí Dijo a Bilate

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj;

Lokalita:

Region jižních národů (Senkura, Alaba)

Kdy:

2016–2018

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;

Etiopie je rozvojovou zemí, která se dlouhodobě potýká s chronickým nedostatkem přírodních zdrojů spojeným s nárůstem populace závislé na jejich každodenním čerpání. V posledních třech dekádách tak docházelo k soustavnému snižování dostupnosti zemědělské půdy, masivnímu odlesňování, erozi a v neposlední řadě i snížené dostupnosti vody.

Mezi hlavní příčiny půdní degradace v povodí Dijo a Bilate, které je cílovou oblastí projektu, patří rozrušení původní přirozené dynamiky mezi zvěří, travními porosty a dřevinami v prostředí savany a to nadměrným kácením dřevin a nevhodnou pastvou dobytka. Druhotně jsou půdy a přírodní zdroje dále degradovány zemědělstvím, na které jsou kladeny stále vyšší nároky z důvodu rostoucí populace v oblasti. Výsledkem je krajina s velmi nízkým vegetačním pokryvem, a to jak v období sucha, tak v období dešťů, což vede k nízké schopnosti půdy udržovat vodu a tedy k vysoušení krajiny a zrychlenému odtoku povrchových vod. S vysoušením je spojena eroze půd, ztráta půdních živin a degradace organických půdních složek. Tato environmentální degradace má za následek nízkou úrodnost, omezenou potravinovou bezpečnost a vysoký výskyt podvýživy.

Čtěte více

Podpora zemědělského poradenství

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj; Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Zóny Sidama a Gedeo a Woreda Alaba, Region jižních národů, národností a lidu

Kdy:

září 2013 až prosinec 2016

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;

Člověk v tísni věří, že efektivní servis zemědělského poradenství, ze kterého těží jak chudší farmáři, tak ti, kteří jsou na tom lépe, je klíčový ke zlepšení potravinové bezpečnosti ve venkovských oblastech Etiopie.

Technická podpora: ČvT vytváří ukázková pole v každém školicím středisku pro farmáře a na nich demonstruje různé druhy nutričně bohatých plodin a inovativní zemědělské metody. Školicí střediska jsou využívána mimo jiné k vzdělávání pracovníků zemědělského poradenství a také usnadňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi jednotlivými školicími středisky. Školení zahrnuje také zlepšování komunikačních dovedností jednotlivých zemědělských poradců a rozvoj a používání vizuálních výukových materiálů.

Čtěte více


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Zajištění dostupnosti k pitné vodě a snižování průjmových onemocnění

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Region jižních národů (Sidama)

Kdy:

2001 - 2013

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Nadační fond Veolia;

Partneři

IRCON;

Člověk v tísni  ve spolupráci se sdružením Sidama Water Supply společnosti IRCON v pracuje na zlepšení dodávek pitné vody v zóně Sidama na jihu země. Organizováním osvětových kampaní a prováděním školení jsou místní obyvatelé – především učitelé, studenti, zaměstnanci zdravotnických zařízení, ale i široká veřejnost – informováni o správných hygienických návycích, základních zdravotních zásadách a šetrném využívání modernizovaných systémů dodávek pitné vody.

 

 

 

 

 

Modernizace vzdělávacího systému

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Addis Abeba, Region jižních národů, Awassa

Kdy:

2003 - 2013

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;

Partneři

Ministerstvo školství Etiopie;Hawassa College of Teacher Education;Debre Berhan College of Teacher Education;

O modernizaci etiopského školství Člověk v tísni usiluje prostřednictvím zavádění moderních vyučovacích metod a jejich akreditace etiopským ministerstvem školství. Dále jsou vytvářeny manuály pro jednotlivé předměty - amharštinu, biologii a společenské vědy (zeměpis a dějepis).

Člověk v tísni také podporuje tzv. clusterové školy, které slouží jako podpůrná centra pro další školy v okolí. Clusterovným školám je poskytováno potřebné vybavení a jejich učitelé jsou školeni ve využívání moderních vyučovacích metod při výuce. Nově jsou do programu zahrnuty vyšší pedagogické školy tak, aby se o moderních vyučovacích metodách učili nejen stávající, ale i budoucí učitelé - právě pro ně budou vytvořeny speciální výukové moduly pro jednotlivé předměty. Zavádění moderních vyučovacích metod bude nadále posilováno prostřednictvím seminářů  na regionální i federální úrovni.

 

 

 

Stavba, rekonstrukce a vybavení škol

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Etiopie

Kdy:

2004 – 2013

Donoři

Magistrát hl.m.Prahy;Junák ČR;

Člověk v tísni se v roce 2004 rozhodl oslovit českou veřejnost kampaní Postavme školu v Africe, která reagovala na nedostatek prostor pro výuku a velmi špatné podmínky v již existujících školách. Ohlas prvního ročníku sbírky byl veliký a z nashromážděných prostředků se podařilo postavit a otevřít v září 2005 první novou školu. V dalších ročnících kampaně se zájem české veřejnosti neustále zvyšoval. Doposud bylo postaveno celkem 17 školních budov a byla zahájena stavba další!

Kampaň Člověk v tísni plánuje opakovat i v dalších letech. Jejím prostřednictvím se totiž daří zvyšovat povědomí české veřejnosti o problémech rozvojového světa a díky vysokému počtu lidí, kteří na sbírku přispěli, zároveň zvyšovat dostupnost základního vzdělávání v Etiopii.

Čtěte více

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji a nové technologie

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj;

Lokalita:

Region jižních národů (Sidama)

Kdy:

2006 - 2013

Donoři

ČRA;

Na území Etiopie se nacházejí odlesněná území, která jsou ohrožena půdní erozí. Jejím vlivem přicházejí místní zemědělci o obdělávatelnou půdu a jejich zdroje obživy jsou ohroženy. Úbytek lesů na území Etiopie je způsoben převážně spotřebou palivového dřeva, které je jediným zdrojem energie používaným k ohřevu vody na vaření. 

Člověk v tísni zalesňuje postižené oblasti, vysazuje nové krmné plodiny a zakládá pozemky na výsadbu palivového dřeva. Zaváděny jsou také jednoduché technologie na výrobu obnovitelných zdrojů energie, podporována je výroba a použití úsporných kamen a solárních sušiček. Mezi místními obyvateli probíhá informační kampaň o tom, jak lze v každodenním životě zabránit degradaci životního prostředí, na němž jsou obyvatelé venkova závislí.

Čtěte více

Zalesňování krajiny a ochrana před erozemi

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj;

Lokalita:

Awassa

Kdy:

2008

Donoři

Ministerstvo zemědělství ČR;

Svahy kolem jezera Awassa trpěly postupující erozí. Ve vodách jezera končí spousta půdy odplavené během pravidelných sezónních dešťů. Proto Člověk v tísni v minulých letech uspořádal školení  jak udržitelně hospodařit s přírodními zdroji a motivovat obyvatele k práci na protierozních opatřeních. S podporou organizace byla založena školka pro produkci dostatečného množství sazenic na zalesňování krajiny. Nejhůře postižená území byla uzavřena pro pastvu a milióny vysázených sazenic zde nyní pomáhají zpevnit půdu.

 

 

 

Okamžitá pomoc obětem přírodních katastrof

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

V roce 2008 nastala v Etiopii vážná krize způsobená dlouhým suchem, které vedlo k vyčerpání zásob potravin, rozsáhlé podvýživě, nedostatku pitné vody a šíření infekčních nemocí. Jednou z nejvíce postižených oblastí se stal okres Alaba, kde Člověk v tísni poskytl nejprve rychlou pomoc v podobě léků, stanů, matrací, dezinfekčních prostředků a dalšího hygienického materiálu k ošetřování podvyživených dětí a těhotných žen.

V další fázi se organizace zaměřila na opravu a rozšiřování kapacity hloubkových vodních vrtů a na budování vodních distribučních systémů. Celkem bylo opraveno devět vrtů a postaveno sedm distribučních systémů vody, postaveno 32 střešních chytačů dešťové vody a 15 latrín u škol a zdravotních středisek. Byla vybudována dvě zdravotní střediska. Projekty doplnila rozsáhlá osvětová kampaň zlepšující hygienické návyky místních obyvatel doplněná o distribuci kanystrů na vodu a mýdel. Celkově bylo podpořeno asi 118 tisíc obyvatel okresu Alaba.

Špatně přístupné oblasti Jižního Oma na jihu Regionu jižních národů postihly v roce 2010 záplavy, které způsobily rozšíření chorob přenášených vodou včetně cholery. Region má velmi špatný přístup ke zdravotním službám (jen 40 % obyvatel má přístup k nejzákladnější péči).

Čtěte více

Prevence a potírání obchodu s dětmi

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Addis Abeba, region Amhara, region Oromia, Region Jižních národů

Kdy:

2009 - 2012

Donoři

Nadační fond Avast;Evropská komise;

Partneři

Shiny Day Social Services Association;MCDP;SWAA-E;

Obchodování s dětmi se v Etiopii každý rok týká asi 20 tisíc dětí (informace z výzkumu Mezinárodní organizace pro migraci - IOM), což je jedno z nejvyšších čísel na světě. Tento společenský problém ovlivňují různé faktory. Jedním z nich je nedostatečné povědomí o situaci v městských oblastech, do kterých se lidé stěhují z venkova s vidinou na lepší život. Mezi další patří omezený přístup ke vzdělání či problémy komunit se zajištěním zdrojů obživy.

Člověk v tísni usiluje o zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obchodování s dětmi a jejich příčinách i možných důsledcích prostřednictvím kampaní v místním rozhlasu, formou skupinových diskuzí, zakládáním školních klubů, natáčením a promítáním dokumentárních filmů a pořádáním workshopů.

Dalším úspěšně naplněným cílem programu je vytvoření regionální databáze obchodu s dětmi, jejíž provoz byl vyzkoušen u městské policie ve městě Awassa. Tato databáze zaznamenává údaje o obchodovaných dětech. Ve spolupráci s etiopským ministerstvem práce a sociálních věcí pak připravil Člověk v tísni hudební klip na téma obchodu s dětmi, v němž vystupuje jeden z nejpopulárnějších etiopských zpěváků současnosti Gossaye Tesfaye.

Čtěte více

Obnova zdrojů obživy

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Region Somali

Kdy:

2010

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;

Pro oblast Somali regionu jsou typická období sucha a s ním spojené velmi časté případy podvýživy (zejména u malých dětí a kojících matek). Člověk v tísni se rozhodl pomoci místním lidem s vybudováním gravitačního zavlažovacího kanálu, který v období každoročních záplav přivede vodu na políčka zemědělců. V této oblasti byla distribuována i humanitární pomoc - nejpotřebnější rolníci dostali osivo, základní materiál idalší podporu a nejchudším rodinám byly ze sbírky Skutečný dárek distribuovány kozy či ovce. Celkem projekt přímo či nepřímo pomohl 10 tisícům obyvatel.

 

 

 

Pomoc somálským uprchlíkům

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Člověk v tísni zahájil práci v Somali v roce 2010 při obnově regionu. V červenci 2011 organizace spustila komplexní humanitární operaci pro záchranu životů tisíců lidí, kteří prchali před hladomorem v Somálsku do jihovýchodní Etiopie. V samotné Etiopii postihlo sucho a nedostatek potravin přes 4,5 miliónů obyvatel, a to zejména na severu a v jihovýchodním pásu země.

V oblasti Godere u etiopsko-somálských hranic se Člověk v tísni postaral přibližně o 15 tisíc lidí (asi 2300 rodin), z nichž většinu tvořily ženy a děti. Od srpna 2011 do přelomu ledna a února 2012 poskytovall Člověk v tísni základní potraviny a nutriční výživu.

Došlo ke zprovoznění šesti studní, které zajišťují přístup k pitné vodě. Hygienické podmínky byly zlepšeny desítkami nových latrín a osvětovou činností vyškolených dobrovolníků. Byly poskytnuty pomůcky na výstavbu přístřešků, nádobí a hygienické balíčky, které obsahují např. mýdla či tablety na čištění vody.

Díky dvěma mobilním sanitkám se podařilo zajistit základní zdravotní péči. Stará budova byla přestavěna na školu, ve které i nadále probíhá výuka, a dětem jsou podávány obědy.

Sociální ochrana nejchudších vrstev společnosti

Typ: Obživa a zajištění potravy; Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Addis Abeba, Awassa

Kdy:

2010 - 2014

Donoři

Nadační fond Avast;Evropská komise;

Partneři

Shiny Day Social Services Association;MCDP;SWAA-E;ProPride;

V poslední době dochází v Etiopii k masivnímu stěhování do měst, která lákají dostatkem příležitostí, jež jsou na venkově omezené. Většina příchozích však nesežene práci a je nucena bydlet ve slumech. Podle mezinárodních statistik žije v podmínkách nevhodných pro lidské bydlení až 75 % obyvatel Addis Abeby. Chybí jim voda, sociální zařízení a naopak chudoba je často tíživější než na venkově. V Addis Abebě dosahuje nezaměstnanost až 40 %. Obyvatelé slumů však nemají přístup k mikro-půjčkám a sociálnímu zabezpečení, což limituje jejich možnosti dostat se z chudoby.

Ženské svépomocné skupiny v Etiopii úspěšně fungují už od roku 2002, a proto se Člověk v tísni rozhodl pokračovat v podpoře této myšlenky. Svépomocné skupiny se skládají z cca 20 velmi chudých žen z jedné lokality, které se za pomoci komunitních a sociálních pracovníků učí společně šetřit a podporovat se v drobném podnikání.

Díky podpoře Člověka v tísni mají tyto ženy možnost účastnit se různých školení a rozvinout své schopnosti, díky čemuž získávají sebevědomí i schopnosti samy řešit své problémy.

Čtěte více

Modernizace zemědělských technologií

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj;

Lokalita:

Region jižních národů (Damboya, Alaba)

Kdy:

2011 - 2013

Donoři

ČRA;

Člověk v tísni podporuje farmářská školící centra pro rozvoj venkova. Celkem osm školicích středisek poskytuje farmářům praktické zkušenosti odpovídající jejich potřebám a podporují soukromé farmáře v orientaci na kvalitní a k životnímu prostředí šetrné zemědělství s využitím moderních technologií. Ve střediscích probíhají školení na zkvalitnění managementu, podporu efektivnějšího zemědělství, budování komunitních sýpek a mlýnic, zavádění alternativních forem obživy formou mikropůjček. Tyto konkrétní systémové změny zkvalitní zemědělskou produkci, na níž je většina Etiopanů žijících na venkově zcela závislá.

 

 

 

Dlouhodobě udržitelná správa vodních zdrojů

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Region jižních národů (Alaba)

Kdy:

2011 - 2013

Donoři

ČRA;Nadační fond Veolia;VÚV T.G. Masaryka;

Partneři

IRCON;

Člověk v tísni se v Etiopii zaměřuje na podporu a zefektivnění dlouhodobého přístupu k vodě. Je především nutné zlepšit stávající systém správy vodních zdrojů, která v zajišťování přístupu k vodě selhává. Zaměstnanci jsou školeni v technicko-administrativní správě vrtů a nefunkční samosprávné komise jsou přeorganizovány.

Ve spolupráci s místními úřady se opravují poškozené vrty a technické odbory místní samosprávy získají vybavení pro běžné opravy čerpadel. Součástí programu  je i osvětová kampaň na podporu hygienických návyků mezi obyvateli. Díky kampani se sníží riziko vzniku chorob a epidemií šířených vodou, které jsou v oblasti velmi časté.

 

 

 

Podpora zemědělských živností a udržitelného nakládání s přírodními zdroji

Typ: Životní prostředí a místní rozvoj; Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Zóna Sidama, Region jižních národů, národností a lidu

Kdy:

2011-2015

Pro většinu etipopských rodin ve venkovských oblastech jsou přírodní zdroje hlavním zdrojem obživy. Převážná většina obyvatel je závislá na palivovém dřevě jako jediném zdroji energie na vaření. To má drastický dopad na odlesňování: mezi lety 1997 a 2012 se snížil lesní pokryv o 2.3 miliónů hektarů. Výsledkem odlesňování a přepásání je rozšířená půdní degradace, což dále způsobuje časté záplavy a snižování zemědělské produkce.

Čtěte více

Obnova zdrojů obživy

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Region Oromia

Kdy:

2012

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;

Jižní a jihovýchodní Etiopie byla v roce 2011 postižena suchem, které mělo na oblast a její obyvatele katastrofální dopad – počet lidí, kteří přišli o svůj základní zdroj obživy a stali se závislí na potravinové pomoci, se odhaduje na 4,5 miliónu. Region postihl nedostatek pitné vody, obrovský úbytek pastvy a s tím spojený i dramatický úbytek stád (až o 60 – 95 %). Pastevecké komunity tak přišly nejen o pravidelný přísun potravy (zejména masa a mléka), ale zároveň se zhroutil jejich jediný zdroj příjmu z prodeje hospodářských zvířat.

Člověk v tísni reagoval na tuto katastrofu snahou o obnovu živností pasteveckých kmenů, které v důsledku sucha přišly o stáda. Týká se asi přibližně 430 zasažených rodin, jimž byly distribuovány převážně kozy v počtu deseti zvířat na rodinu. Zajištěna je také veterinární kontrola a vakcinace. Člověk v tísni předpokládá, že 70 % podpořených rodin tak prokazatelně získá lepší přístup k potravinám nebo zahájí udržitelný prodej reprodukovaných kusů ze základního stáda.

Podpora odborného kožedělného vzdělávání

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Region jižních národů, Awassa

Kdy:

2013–2015

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;

Rozvoj kožedělného průmyslu prostřednictvím drobných živnostníků a malých podniků je jednou z prioritních oblastí etiopské vlády.  Proto se tento projekt, navazujíce na předchozí, snaží o zkvalitnění nabízených kurzů v kožedělném odvětví a o podporu drobných podnikatelů v tomto sektoru a jejich uplatnění na trhu budováním a rozvíjením spolupráce a síťováním mezi různými aktéry v kožedělném sektoru.

Projekt nově vytváří kožedělný program na střední odborné škole v Awasse, který bude navíc díky stavebním úpravám školy zpřístupněn osobám s postižením, aby tak posílil jejich šance na uplatnění na pracovním trhu. Učebny dvou vzdělávacích institucí (Střední odborná škola a Centrum technologií a výzkumu v Awasse) jsou díky penězům z projektu vybaveny novými stroji tak, aby mohly poskytovat kvalitní vzdělání odpovídající etiopským standardům. Pro učitele obou institucí jsou pořádána školení i setkání za účelem sdílení zkušeností.

Čtěte více

Zajištění udržitelného přístupu k pitné vodě

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Region jižních národů (Alaba)

Kdy:

2014-2015

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;Veolia;Nadační fond Avast;

Hlavní náplní vodního projektu v Alabě je oprava stávajících nefunkčních hlubinných vrtů a vybudování nových zdrojů pitné vody v podobě kopaných studen v  oblastech s nedostatečným pokrytím vodních zdrojů. Kvůli dalšímu zkvalitnění vody jsou v rámci projektu také budované stanice, které řeší problém příliš vysokého obsahu fluoru v pitné vodě.

Důraz je také kladen na správu vodního systému. Pro personál místních vodních asociací jsou tedy připravována školení, díky nimž jsou technici schopni lepšího řízení systému a jsou schopni lépe reagovat na provozní problémy systému. Jelikož nevětší překážkou oprav v této oblasti bývá zejména zdlouhavá či zcela nefunkční komunikace mezi správci zdrojů a úřady, které zprostředkovávají opravy, je v této oblasti zaváděn systém elektronické evidence poruch. Úředníci tak díky jednoduchému softwaru získávají informace o poruchách okamžitě díky SMS zasílaným správci zdroje a mohou na nedostatky okamžitě reagovat.

Čtěte více


Sdílejte nás:
Začínáme stavět novou školu pro děti v Etiopii. Sami to ale nezvládneme.

Začínáme stavět novou školu pro děti v..

14. srpna 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
SMS pomáhají spravovat vodní zdroje v Etiopii

SMS pomáhají spravovat vodní zdroje v Etiopii

22. března 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Původní zchátralá škola v oblasti Tumticha

Původní zchátralá škola v oblasti Tumticha

14. března 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Slavnostní otevření školy v Kulufu

Slavnostní otevření školy v Kulufu

13. března 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Kulufo dostavěno a další škola se bude stavět

Kulufo dostavěno a další škola se bude stavět

13. března 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Veolia: Voda pro Afriku

Veolia: Voda pro Afriku

25. ledna 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Začínáme stavět novou školu pro děti v Etiopii. Sami to ale nezvládneme.

Začínáme stavět novou školu pro děti v..

14. srpna 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
SMS pomáhají spravovat vodní zdroje v Etiopii

SMS pomáhají spravovat vodní zdroje v Etiopii

22. března 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kulufo dostavěno a další škola se bude stavět

Kulufo dostavěno a další škola se bude stavět

13. března 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Karafy na Vodu pro Afriku přinesly šťastné sedmičky

Karafy na Vodu pro Afriku přinesly šťastné..

25. ledna 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Voda a práce - Světový den vody 2016

Voda a práce - Světový den vody 2016

17. března 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Naše koželužná dílna v Etiopii získala prestižní cenu

Naše koželužná dílna v Etiopii získala..

25. ledna 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Původní zchátralá škola v oblasti Tumticha

Původní zchátralá škola v oblasti Tumticha

14. března 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Slavnostní otevření školy v Kulufu

Slavnostní otevření školy v Kulufu

13. března 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Veolia: Voda pro Afriku

Veolia: Voda pro Afriku

25. ledna 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Stavba školy v Kulufu

Stavba školy v Kulufu

19. října 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Zprostředkování pitné vody v Etiopii

Zprostředkování pitné vody v Etiopii

14. července 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Den vody 2016 - vodní vrty v Etiopii

Den vody 2016 - vodní vrty v Etiopii

17. března 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Pomozte splnit sen dětem a rodičům z Kulufa

Pomozte splnit sen dětem a rodičům z Kulufa

19. července 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Neměl práci, teď šije boty

Neměl práci, teď šije boty

27. května 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Hygienická prevence v Etiopii

Hygienická prevence v Etiopii

15. října 2014
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Běh pro Afriku 2014

Běh pro Afriku 2014

25. června 2014
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Škola Cheffe Komboye - Tulla (Postavme školu v Africe)

Škola Cheffe Komboye - Tulla (Postavme..

25. dubna 2014
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Škola ve vesnici Lenda (Postavme školu v Africe)

Škola ve vesnici Lenda (Postavme školu v..

25. dubna 2014
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/