Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Afghánistán  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Humanitární pomoc

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Balch, Samangan, Baglan, Paktíja, Bamján, Kábul

Kdy:

Od roku 2002

Donoři

ECHO;OCHA;DFID;UNHCR;IOM;

Člověk v tísni upřednostňuje v projektech humanitární pomoci využití takových nástrojů, které dokážou flexibilně reflektovat potřeby jednotlivců. Ty se většinou liší individuálně.

Základním principem, který ve svých intervencích Člověk v tísni sleduje, je obnova schopnosti se uživit sám bez cizí pomoci. Proto jsou nejčastěji využívaným nástrojem placené veřejné práce, díky nimž si mohou lidé vydělat peníze, které utrácejí podle svých potřeb. Výsledkem projektů veřejných prací je nejen finanční pomoc zúčastněným rodinám, ale i opravená či nově vybudovaná vesnická infrastruktura. V rámci projektů jsou tak ve vesnicích stavěny nové nádrže na vodu, obnovovány zavlažovací kanály, cesty nebo mostky.

Projekty veřejných prací jsou doplňovány aktivitami zaměřenými na obnovu zemědělské i živočišné produkce a zkvalitnění nutričního příjmu na úrovni domácnosti. Lidé po zaškolení dostávají zvířata, jejichž chov jim zaručuje stabilní příjem nebo sazenice zeleniny, jejímž pěstováním zvyšují pestrost domácí stravy a přebytky prodávají na místních trzích.

Zlepšení kvality středních zemědělských škol

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Všechny provincie Afghánistánu kromě provincií Paktíja a Nimrúz

Kdy:

Od roku 2002

Donoři

USAID;ČRA;DFID;GIZ;Municipality of Valencia;Government of Netherlands;

V první fázi svého působení v Afghánistánu se Člověk v tísni soustředil na obnovu vzdělávací infrastruktury, kdy postavil, zrekonstruoval a vybavil více než 90 základních a středních škol.

Po několika letech se společnost začala systematicky věnovat zkvalitnění výuky na středních zemědělských školách.
Širším cílem programu, který Člověk v tísni realizuje od roku 2006, je přispět ke snižování chudoby a zkvalitnění zemědělské produkce v Afghánistánu prostřednictvím podpory rozvoje středního zemědělského školství.

V rámci programu se zaměřuje na zlepšování situace na několika úrovních. Na úrovni samotných škol se ČvT snaží o zkvalitňování poskytované výuky prostřednictvím odborných a metodických školení pro pedagogy a zaváděním praktické výuky na školách. Dále se ČvT zaměřuje na zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků těchto škol – posilování jejich manažerských dovedností a fundraisingových schopností. Na systémové úrovni, se ČvT zaměřuje na spolupráci s klíčovými partnery (státní a místní správou, donory, NNO a dalšími aktéry), kterým předává informace z terénu a aktivně se podílí na koordinaci aktivit v sektoru. Inovativním komponentem je testování a etablování konceptu finančně soběstačných zemědělských škol. Tento přístup kombinuje získávání praktických dovedností studentů prostřednictví vedení školních farem a generování dalších finančních prostředků pro rozvoj školy.

Udržitelné využití přírodních zdrojů

Typ: Místní rozvoj;

Lokalita:

Provincie Balch

Kdy:

Od roku 2006

Donoři

Evropská komise;BMZ;ČRA;

Člověk v tísni se společně s místními lidmi snaží nacházet řešení, jak na problémy reagovat z krátkodobé i dlouhodobé perspektivy. Zatímco z dlouhodobého hlediska jde zejména o efektivní a udržitelné využití přírodních zdrojů, ve střednědobých cílech se organizace zaměřuje především na zavádění nových zemědělských metod a technologií, které zmenšují dopad zemědělské činnosti na místní přírodní zdroje. Člověk v tísni podporuje rozvoj sadařství, učí místní zemědělce efektivněji zavlažovat. Doporučuje vhodné plodiny a jejich cirkulaci.

Poskytuje odbornou asistenci místním komunitám při formulaci dlouhodobých plánů, jejichž cílem je efektivnější využití zdrojů. V těchto plánech vesničané definují své strategie ohledně využití komunitní půdy, společných pastvišť či zdrojů vody. Zároveň je v plánech reflektována potřebná infrastruktura, která je financována z jiných zdrojů (viz.NSP)
Program je realizován v jižní oblasti provincie Balch. Tento program je úzce navázán na program v sektoru obživy.

Zkvalitnění zemědělské produkce

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Balch, Samangán

Kdy:

Od roku 2007

Donoři

ČRA;Skutečný dárek;Evropská komise;

Program má za cíl zkvalitnit a rozšířit zemědělskou produkci v odlehlé oblasti podhůří Hindukůše, tak aby bylo zajištěno trvalé zlepšení potravinové bezpečnosti tamějších obyvatel. Navzdory učitému potenciálu a stávající poptávce, zůstává hlavní překážkou pro udržitelný růst zemědělské produkce v odlehlých venkovských oblastech nedostatek znalostí zemědělců, což vede k nízké zemědělské produktivitě. Člověk v tísni představuje nové plodiny a techniky v oblasti zemědělství, školí místní farmáře v efektivnějším využití přírodních zdrojů. Program je zaměřen na zavádění nových  technik ochrany vody a půdy, jakož i zlepšováním stávající výsadby, sklizně, ale i efektivnější chov zvířat. Velký potenciál vidí ČvT v sektoru sadařství a pěstování olejnin.

Programy v sektoru obživa jsou úzce propojeny s programy místního rozvoje.

Podpora drobných výdělečných aktivit

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Balch

Kdy:

Od roku 2007

Donoři

ČRA;Evropská komise;

Primární zemědělská produkce bez dalšího zpracování plodin přináší tamějším zemědělcům jen velmi malé zisky. Společnost ČvT podporuje drobné podnikatele a producenty, kteří se zaměřují na zpracování zemědělské produkce. Zároveň pomáhá farmářům a obchodníkům při skladování a pozdějším prodeji jejich produkce. Podpořeny jsou malé dílny na zpracování olejnin, vystavěna byla řada skladišť či sýpek.

Člověk v tísni podporuje i nezemědělské výdělečné aktivity, které jsou pravděpodobně klíčem pro udržitelný rozvoj oblastí, kde Člověk v tísni pracuje. Takovými jsou například podpora v dopravě, zpracování vlny, výroba tkanin a v budoucnosti i výuka dovedností, se kterými by lidé našli lepší uplatnění na trhu práce. Mimo přímé podpory se ČvT věnuje i asistenci spořícím skupinám, v nichž jsou sdružovány převážně ženy za účelem navýšení fyzického, ale i sociálního kapitálu pro možné drobné podnikání v budoucnu.

Prevence katastrof

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Paktíja, Balch

Kdy:

Od roku 2012

Donoři

ECHO;

Přicházející katastrofy nejsou vždy jasně určitelné. Na rozdíl od zemětřesení nebo povodní je například sucho, které je v oblasti velmi častou pohromou, těžko rozeznatelné ve své prvotní fázi. Člověk v tísni proto sleduje dlouhodobě určité indikátory, které mají na problém včas upozornit.

Cílem tohoto monitoringu je včasné rozpoznání přicházející krize, neboť včasný zásah je efektivnější a smysluplnější.
V rámci programu rovněž školí místní vesničany, jak předcházet a především zmírňovat dopady takových katastrof. Propojením s rozvojovými programy především v oblasti obživy a udržitelného využívání místních zdrojů dochází k multiplikaci dopadů tohoto programu.

Podpora kapacit Ministerstva školství

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Afghánistán - všechny provincie

Kdy:

Od roku 2012

Donoři

ČRA;

Člověk v tísni navazuje na své dlouholeté zkušenosti z působení v oblasti zemědělského vzdělávání v Afghánistánu. V rámci programu reaguje na enormní nárůst počtu středních zemědělských škol a nedostatečnou kapacitu Odboru technického a odborného vzdělávaní (DM TVET) v tomto rozsahu zajistit kvalitní zemědělské vzdělávání. Cílem je posílit kapacitu DM TVET k informovanému řízení zemědělského odborného vzdělávání na centrální i provinční úrovni v Afghánistánu. Toho chce Člověk v tísni dosáhnout prostřednictvím školení zástupců DM TVET, nastavení funkčního monitorovacího systému, nastavení minimálních standardů pro vybavení škol a sdílení informací v sektoru odborného vzdělávání.

V tomto programu experti společnosti plní úlohu konzultační. Cílem je dosáhnout strukturálních změn a především navýšení schopností a kapacit odboru Ministerstva školství na centrální a jeho pobočkám na provinční úrovni v oblasti řízení a podpory fungování středních zemědělských škol.

Zlepšení potravinové bezpečnosti v oblasti Mazár-e Šaríf

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Mazár-e Šaríf

Kdy:

Od roku 2013

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Evropská komise;

V současnosti dochází v Afghánistánu ke značné migraci z venkova do měst. Hlavními důvody této migrační vlny jsou přírodní katastrofy a ozbrojené konflikty. K migraci přispívá i špatná dostupnost základních služeb jako je vzdělání a zdravotní péče ve venkovských oblastech. Většina čerstvých migrantů do měst žije stejně jako chudé vrstvy populace v provizorních osadách, kde nejsou dostupné běžné komunální služby. Tato místa jsou charakteristická nedostatkem potravin, vysokou nezaměstnaností (asi 82% mužů v produktivním věku), nízkou úrovní společenského kapitálu, vysokou mírou negramotnosti mezi ženami a špatným rozvojem komunitního života a participace.

Čtěte více


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Zlepšení přístupu k pitné vodě

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Balch, Samangan, Paktíja

Kdy:

Od roku 2002

Donoři

Skutečný dárek;ECHO;GIZ;UNICEF;

Člověk v tísni se primárně zaměřuje na kvalitu zdrojů pitné vody, což je základní předpoklad pro její další využití. Pomáhá vesničanům budovat rozvodné sítě na vodu nebo přivaděče vody (karézy), nové studny nebo nádrže na vodu, které slouží v mnoha oblastech jako jediný zdroj vody po více než polovinu roku.

Právě v těchto místech, kde je jediným zdrojem pitné vody dešťová, je zapotřebí pracovat především s lidmi, kteří samotnou vodu dále používají. Proto je integrální součástí celého programu školení místních obyvatel, které je zaměřeno především na uchování a další zpracování vody a potravin, základní osobní hygienu a sanitaci.

Zajímavým technologickým posunem v posledních letech jsou písčité filtry, tzv. bio-sand filters, které při řádném zaškolení vykazují velmi slibné výsledky a to nejen v programu Člověka v tísni. Společnost je používá v nových projektech kontinuálně od roku 2010.

Rozvoj vesnické infrastruktury

Typ: Místní rozvoj;

Lokalita:

Balch, Baglán, Nangarhár, Paktíja

Kdy:

Od roku 2005

Donoři

Ministry of Rural Rehabilitation and Development, Afghanistan (MRRD);

V roce 2005 se společnost Člověk v tísni zapojila do celonárodního programu National Solidarity Program (NSP) (www.nspafghanistan.org), jehož cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj venkovských komunit v Afghánistánu. V rámci programu si komunity volí Rady pro obecní rozvoj (CDC), jejichž členové společně s vesnickými stařešiny vybírají nejpotřebnější infrastrukturní projekty, které následně i plánují, implementují, řídí a monitorují. Mezi uskutečněné projekty, financované z rozpočtu afghánského Ministerstva pro místní rozvoj, patří například školy, zdroje vody, cesty, mostky, vodní mikro elektrárny, ochranné zdi nebo elektrické vedení.

Místní terénní pracovníci Člověka v tísni těsně spolupracují s Radami pro obecní rozvoj, zajišťují regulérnost voleb, podporují členy Rad v hodnocení potřeb a připravování návrhů projektů, které řeší nedostatky místní infrastruktury. Terénní pracovníci také zajišťují, aby byly ženy zahrnuty mezi členy Rad a jejich návrhy na výběr infrastrukturních projektů byly zvažovány se stejnou váhou jako návrhy ostatních. Od chvíle, kdy terénní pracovník vesničany informuje o National Solidarity Programu, většinou uběhnou tři roky do dokončení prací na projektu. Během této doby pracovníci Člověka v tísni školí členy Rady v managementu projektů, finančních dokumentacích a postupně zdůrazňují potřebu uskutečňování schůzek a transparentního, veřejného sdílení rozpočtových rozhodnutí.

Čtěte více


Sdílejte nás:
Ovdovělá matka čtyř dětí utekla v Afghánistánu před boji. Dnes si může dovolit pronajímat dům a živit rodinu

Ovdovělá matka čtyř dětí utekla v..

24. července 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni podporuje v afghánském Heratu kariérní vyhlídky místních prostřednictvím odborných kurzů

Člověk v tísni podporuje v afghánském..

17. července 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

23. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Komentovaná prohlídka výstavy 15 let v Afghánistánu

Komentovaná prohlídka výstavy 15 let v..

19. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

6. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v městských a příměstských oblastech Afghánistánu zlepšit jejich životy

Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v..

6. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Ovdovělá matka čtyř dětí utekla v Afghánistánu před boji. Dnes si může dovolit pronajímat dům a živit rodinu

Ovdovělá matka čtyř dětí utekla v..

24. července 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni podporuje v afghánském Heratu kariérní vyhlídky místních prostřednictvím odborných kurzů

Člověk v tísni podporuje v afghánském..

17. července 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Komentovaná prohlídka výstavy 15 let v Afghánistánu

Komentovaná prohlídka výstavy 15 let v..

19. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v městských a příměstských oblastech Afghánistánu zlepšit jejich životy

Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v..

6. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni v Afghánistánu za 15 let pomohl více než milionu lidí.

Člověk v tísni v Afghánistánu za 15 let..

6. prosince 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Ženy mi nechtěly ani otevřít, po dvou letech chodily samy na školení, říká Diba. Pro českou neziskovku v Afghánistánu pracuje 12 let

Ženy mi nechtěly ani otevřít, po dvou..

9. listopadu 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

6. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomoc Člověka v tísni v Afghánistánu

Pomoc Člověka v tísni v Afghánistánu

2. září 2015
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Podnikání v Afghánistánu

Podnikání v Afghánistánu

3. března 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Úsměvy 2013

Úsměvy 2013

19. prosince 2013
Afghánistán; Česká republika; DR Kongo; Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Lidská práva; Sociální práce;

Galerie
Afghánce učíme rozpoznat katastrofy a předcházet jim

Afghánce učíme rozpoznat katastrofy a..

5. listopadu 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Projekty Člověka v tísni v Afghánistánu, jaro 2013

Projekty Člověka v tísni v Afghánistánu,..

26. března 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

23. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Voda pro Daraysuf

Voda pro Daraysuf

9. února 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Distribuce ovcí v afghánském Balchu

Distribuce ovcí v afghánském Balchu

4. září 2012
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

SKUTEČNÁ POMOC - Afghánistán

SKUTEČNÁ POMOC - Afghánistán

4. září 2012
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/