Člověk v tísni  Jak sepsat závěť

Jak sepsat závěť

I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, vždycky je dobré se poradit s notářem. Níže najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc.

Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti. Více o Závěti.

Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, s kterými smlouvu uzavřete. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem. Více o Dědické smlouvě.

Odkazem můžete nařídit svému dědicovi, aby z dědictví někomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty (řádově tisíců až desetitisíců Kč). Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se třeba s organizací, které chcete věnovat. Více o Odkazu.

Závěť

Závětí ustanovujete, kdo po Vás zdědí majetek, včetně případných dluhů. Závěť musí být sepsána písemně, ale kromě toho musí splňovat další podmínky, podle toho, jaký typ závěti zvolíte.

Typy závěti

1. Závěť sepsaná notářem

Nejjistěji ochrání Vaši vůli závěť sepsaná ve formě notářského zápisu. Notář Vám jednak zaručí splnění zákonných podmínek, a tedy platnost závěti, jednak poradí možnosti naložení s majetkem. Notář vždy také zaeviduje závěť v Evidenci právních jednání pro případ smrti, takže nehrozí, že by se o ní při projednávání dědictví nevědělo.

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepis závěti a uložení v Evidenci zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,- Kč bez DPH.

V Evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z níže uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100,- Kč bez DPH.

Seznam všech notářů působících v ČR naleznete zde >>

2. Závěť vlastnoruční

Nejjednodušší formou závěti, která nevyžaduje přítomnosti dalších osob (svědků nebo notáře), je závěť, kterou napíšete a podepíšete vlastní rukou. Takto sepsanou závěť můžete poté dát do úschovy notářovi, který ji zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Můžete ji samozřejmě také nechat doma nebo u někoho, komu důvěřujete. Má to však tu nevýhodu, že se o ní notář projednávající dědictví nemusí dozvědět. Pokud by došlo ke sporu mezi dědici, je možné, že by takto sepsaná závěť mohla obsahovat formální chyby, proto doporučujeme spíše obrátit se na notáře.

3. Závěť napsaná za účasti svědků

Závěť můžete také sepsat za účasti dvou svědků. V tom případě nemusíte závěť psát vlastní rukou, stačí ji vlastní rukou podepsat. Každý svědek se pak na závěť podepíše, uvede, že je svědek, a své údaje (adresu, datum narození, případně další kontaktní údaje). Je však potřeba dát pozor na to, že ne každý je způsobilý být svědkem. Například nikdo není způsobilý svědčit o tom, co se jemu zůstavuje (toto omezení lze překonat tím, že příslušnou pasáž zůstavitel napíše vlastní rukou nebo jí budou přítomni tři svědci). Stejná omezení se vztahují na osobu dědicovi blízkou nebo na jeho zaměstnance. Přesné znění podmínek pro svědky závěti naleznete v ustanovení § 1539-1541 občanského zákoníku. Stejně jako u vlastnoruční závěti, i zde se doporučuje dát závěť notářovi, aby ji uschoval a zaevidoval v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Pokud by došlo ke sporu mezi dědici, je možné, že by takto sepsaná závěť mohla obsahovat formální chyby, proto doporučujeme spíše obrátit se na notáře.

Dědická smlouva

Dědickou smlouvou ustanovujete druhou stranu smlouvy dědicem k určité části svého majetku (nejvýše ve vztahu ke ¾ majetku). Na rozdíl od závěti dědickou smlouvu nemůžete později jednostranně odvolat nebo měnit, můžete tak činit jen dohodou s druhou stranou smlouvy. Je proto třeba si uzavření dědické smlouvy dobře rozmyslet. Dědická smlouva se uzavírá ve formě notářského zápisu. Notář pak smlouvu zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti.

Odměna notáře za sepsání dědické smlouvy závisí na hodnotě majetku, který je předmětem smlouvy a pohybuje se od 0,05% do 2% hodnoty majetku.

Odkaz

Odkazem nařizujete dědicovi, aby dal někomu něco z dědictví – mohou to být peníze, jednotlivá movitá nebo nemovitá věc, spoření na účtu, pravidelná dávka apod. Odkaz může být vhodný způsob věnování v případně darů menší hodnoty nebo v případech, kdy Vám jde o to, věnovat někomu právě jednu konkrétní věc (jejíž hodnota by však neměla činit většinu dědictví, protože podíl každého dědice na dědictví musí být alespoň z jedné čtvrtiny odkazy nezatížený). Odkázaná věc se nenabývá přímo z dědictví, ale od dědice. Tím je trochu menší jistota, že odkaz bude skutečně splněn. Na druhou stranu výhodou odkazu je, že věnujete právě to, co určíte. Na rozdíl od dědiců, kteří nabývají vždy poměrnou část dědictví, a tedy i případné dluhy, ten, kdo nabývá odkaz, není odpovědný za žádné dluhy z dědictví.

Jak odkaz funguje?

Věnujete-li například na dobročinné účely auto nebo peníze a zřídíte odkaz neziskové organizaci, pak tato se dědického řízení neúčastní a nenabude odkaz přímo z dědictví, pouze nabude právo na odkaz vůči dědici. O tom, že byl odkaz zřízen, však musí být v průběhu dědického řízení zpravena, což zkontroluje notář. Některé odkazy (zejména odkazy konkrétních věcí z dědictví, např. auto) se vypořádají ještě v průběhu dědictví a notář před potvrzením dědictví zkontroluje, zda byly vypořádány. Jiné odkazy, splatné později (např. peníze), musejí být před potvrzením dědictví zajištěny. Toto "dohlížení" notáře se uplatní právě v případě odkazů na dobročinné nebo veřejně prospěšné účely a mělo by předejít situacím, kdy by dědic poté, co nabyl dědictví, odkaz nesplnil.

Odkaz je možné zřídit v závěti, ale i v samostatném dokumentu, pro který pak platí stejné formální požadavky, jako pro závěť. Odkaz je možné zřídit i dědickou smlouvou, uzavřenou buď s dědicem, nebo s tím, kdo má být odkazem obdarován. I u odkazu platí, že nejjistější je forma notářského zápisu, neboť notář v souvislosti s tím poradí a odkaz správně naformuluje. Stejně tak platí doporučení, aby byl odkaz zaevidován v Evidenci pořízení pro případ smrti, což zajistí, že se o něm v dědickém řízení bude vědět. Služby notáře jsou zpoplatněny stejně jako u závěti, v případě zřizování odkazu dědickou smlouvou se řídí odměnou za dědickou smlouvu .

Evidence právních jednání pro případ smrti

je neveřejná, elektronická centrální evidence, kterou vede Notářská komora ČR. Zaznamenávají se v ní všechny závěti, které sepsal notář ve formě notářského zápisu nebo které přijal do úschovy. Kromě závětí se v ní evidují odkazy (pokud jsou pořízeny samostatně – tzv. dovětkem), dědické smlouvy a jiná pořízení pro případ smrti. Smyslem evidence je zajistit, aby se notář pověřený vedením dědického řízení dozvěděl o zanechané závěti nebo jiných pořízeních. Na začátku dědického řízení notář vždy nejdříve nahlédne do této evidence.

O zaevidování závěti nebo jiného pořízení pro případ smrti lze požádat kteréhokoli notáře.

Seznam všech notářů působících v ČR naleznete zde >>

Notář závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti zaeviduje vždy, když je sepisuje ve formě notářského zápisu. Můžete však notáře požádat, aby vzal do úschovy závěť nebo jiné pořízení, které jste pořídili sami jiným zákonem předepsaným způsobem. V tom případě je notář rovněž zaeviduje. Mezi oběma službami však není velkého cenového rozdílu: u závěti nebo samostatného odkazu zaplatíte za jejich sepsání ve formě notářského zápisu a zaevidování 1.800,- Kč bez DPH, v případě úschovy a zaevidování částku 1.100,- Kč bez DPH.

Pokud uvažujete sepsání závěti ve prospěch Člověka v tísni, kontaktujte prosím Tomáše Vyhnálka a my vám rádi poskytneme veškeré informace a podporu.

Tomáš Vyhnálek

Telefon: 226 200 437

E-mail: tomas.vyhnalek@clovekvtisni.cz

Člověk v tísni, o.p.s.

Šafaříkova 24

120 00 Praha 2

IČO: 25755277

Sdílejte nás:

Další...

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v  tísni v  Angole

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v..

Od: 14.09.2017 19:00
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Kalendář
Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím z DR Kongo do Angoly. Člověk v tísni pomáhá se sanitací, hygienou a přístupem k vodě

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím..

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni přiváží do Prahy zakázanou výstavu o podněsterské LGBT komunitě

Člověk v tísni přiváží do Prahy zakázanou..

31. srpna 2017
Podněstří (Mold.);
Lidská práva;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím z DR Kongo do Angoly. Člověk v tísni pomáhá se sanitací, hygienou a přístupem k vodě

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím..

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Člověk v tísni přiváží do Prahy zakázanou výstavu o podněsterské LGBT komunitě

Člověk v tísni přiváží do Prahy zakázanou..

31. srpna 2017
Podněstří (Mold.);
Lidská práva;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Vzdělávání zachraňuje dětské životy

Vzdělávání zachraňuje dětské životy

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Povodně v Nepálu 2017

Povodně v Nepálu 2017

23. srpna 2017
Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
test

test

4. srpna 2017

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Děkujeme členům Klubu přátel za pomoc v Nepálu

Děkujeme členům Klubu přátel za pomoc v..

15. května 2017
Nepál;
Klub;

Video

Poděkování dárcům SOS Nepál

Poděkování dárcům SOS Nepál

15. května 2017
Nepál;
Klub;

Video
Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

23. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Inkluze dětí - cizinců: Jak na to podle Britů

Inkluze dětí - cizinců: Jak na to podle Britů

Od: 28.02.2017 17:30
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Kalendář
Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v  tísni v  Angole

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v..

Od: 14.09.2017 19:00
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Kalendář
novější Stránka
z 404
starší
Více novinek
Odběr RSS

Podpořte nás

Chci pomoci

Odběr novinek

Pomocí RSS

E-mailem

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/